Liste over softwareprodusenter som får Mac-en til å fryse og gå ned.

Selv om jeg opp­le­ver en gjen­nomn­snitt­lig Mac som mer sta­bil og ras­ke­re enn en gjen­nom­snitt­lig PC (for ikke å snak­ke om at Mac-en gjør meg ras­ke­re enn en PC gjør), har også Mac-en sine sider. De kra­sjer og gjør uven­te­de ting, de også. Det er sær­lig én soft­ware­pro­du­sent som pla­ger vet­tet av meg. Mozil­la.

Fire­fox for Mac, fra og med 2.0.0.11, er et usta­bilt og pro­ble­ma­tisk dyr. Én ting er at den ikke tåler å ha man­ge faner oppe, men den kra­sjer, den nek­ter å las­te hele sider (og av og til las­ter den ikke css), og av og til nek­ter den å avslut­te fra meny­en (jeg får tak i meny­en og vel­d­ger Quit, eller jeg tas­ter med Eple‑Q) og må tas ned med har­de­re mid­ler. Av og til får Fire­fox hele Mac-en til å fry­se.

Thun­der­bird fry­ser også med jev­ne mel­lom­rom, om enn ikke så hardt som Fire­fox. Jeg gikk over til Thun­der­bird fra Mail.app for­di Thun­der­bird var flin­ke­re til å pra­te med en av email-leve­ran­dø­re­ne mine, men nå vet jeg san­ne­lig ikke len­ger.

Jeg liker beg­ge pro­gram­me­ne når de vir­ker. Fire­fox har ingen seriø­se alter­na­tiv så len­ge Fire­fox har flest og best plugins. Thuin­der­bird, kan­skje, men det må i så fall være et mail-pro­gram som kan impor­te­re fil­tre­ne.

Open Source, ja. Mozil­la? Jeg vet ikke rik­tig.

nb_NONorwegian