Den kuleste webtjenesten

Qik er en tje­nes­te som lar deg dum­pe lyd og video fra mobi­len rett på web. Fil­men blir lag­ret og kan etter­be­hand­les, og såvidt jeg kan se er det mobi­len din som set­ter gren­ser for kva­li­te­ten. Å lage seg en kon­to på web­ser­ve­ren er gra­tis. Jeg er usik­ker på for­ret­nings­mo­del­len, jeg gjet­ter på at de sat­ser pår rekla­me før opp­kjøp.

Jeg ble shang­hai­et med på et møte om nye kule mobil­tje­nes­ter. En av dem var fak­tisk ny og kul – qik. Litt EPA navn, men tje­nes­ten er mor­som nok. Det er enkelt å kom­me i gang – bare las­te ned soft­waren på mobi­len, gjør ei enkel kon­fi­gu­re­ring, så er du klar. Det vir­ker med and­re ord så å si rett ut av bok­sen.

Du kan alt­så stre­ame mens det skjer, men lag­ret video blir spilt av ras­ke­re, i hvert fall fore­lø­pig. Her er et eksem­pel. Det er unge­ne våre som frem­fø­rer sin egen vari­ant av idol med egen(kremt)komponert sang og tekst. Jeg ble lurt med på fri­jazz her om dagen, de som har opp­le­vet sånt kjen­ner kon­sep­tet. Kame­ra­et til­hø­rer en Nokia 6120, som anbe­falt av de tro­fas­te leser­ne av den­ne blog­gen.

Det er alt­så ikke len­ger noen kri­se om du slip­per opp for plass på minne­kor­tet på fonen, og i prin­sip­pet kan du stre­ame i real­time, men litt for­sin­kel­se er det, og det er hak­ke­te når det vises direk­te. Men tje­nes­ten er fort­satt under utvik­ling.

nb_NONorwegian