Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

His­to­ri­en om hvor­dan Macin­tosh og det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet ble til, og for­hol­det mel­lom Xerox, Micro­soft og Apple, er full av myter. Det er uhel­dig, for­di det fører til at mar­ke­det opp­rett­hol­der en svært for­enk­let tro på hva bru­ker­venn­lig­het er og hvor­dan det opp­rett­hol­des. Sist ute med å gjen­ta myte­ne er Dag­bla­det. Det føl­gen­de er et for­søk på å gjen­gi en kort og kor­rekt his­to­rie på norsk en gang for alle.

Man­nen som ledet Macin­tosh-pro­sjek­tet hos Apple het Jef Raskin. Han var så bru­ker­venn­lig at han drop­pet «f»-en fra nav­net sitt for­di han men­te den var over­flø­dig. Han had­de under­vist i men­nes­ke-maskin­in­ter­ak­sjon ved UCSD. Han var Apples ansat­te nr. 31. Det var han som star­tet pro­sjek­tet. Det skjed­de i 1979.

Han viss­te hva Xerox eks­pe­ri­men­ter­te med på PARC, og han kjen­te teori­ene bak. Han had­de under­vist i dem, og enkel­te av de tid­li­ge­re stu­den­te­ne hans arbei­det der. Da Apple besøk­te Xerox for å se i prak­sis hva Raskin had­de snak­ket om, var Macin­tosh-pro­sjek­tet godt i gang. Xerox’ ansat­te sa sei­ne­re at de ald­ri før had­de hatt så godt for­be­red­te besø­ken­de.

Jobs ble i fyr og flam­me etter besø­ket på Xerox, men det sat­te alt­så ikke i gang selve Macin­tosh-pro­sjek­tet – men besø­ket sat­te i gang vel­vil­je internt i Apple og før­te til en kon­trakt mel­lom Xerox og Apple om bruk av Xerox’ ide­er i til­legg til Apples (dvs. Raskins) egne. Macin­tiosh-pro­sjek­tet ble fore­slått tid­lig i 1979 med offi­si­ell opp­start sep­tem­ber 1979, og besø­ket hos Xerox var i desem­ber. Maski­nen skul­le lan­se­res i 1982.

Micro­soft var tid­lig involvert, for­di Apple øns­ket at Micro­soft skul­le være en av soft­ware-leve­ran­dø­re­ne. Micro­soft for­lang­te til gjen­gjeld rett til å bru­ke de sam­me ide­ene som Apple i et eget grense­snitt. Apple og Micro­soft ble eni­ge om at Micro­soft måt­te ven­te to år med å lan­se­re sin ver­sjon.

Det sies om Ste­ve Jobs at han har et Rea­li­ty Dis­tor­tion Field. Han for­hol­der seg ikke til sam­me vir­ke­lig­het som res­ten av ver­den. Macin­tosh skul­le lan­se­res i 1982, så Micro­soft fikk rett til å bru­ke Apples ide­er i sitt grense­snitt fra 1984. Men Macin­tosh ble utsatt gjen­tat­te gan­ger og ikke slup­pet før i 1984. Apples kon­trakt bur­de alt­så ha sti­pu­lert at Micro­soft måt­te ven­te to år etter slipp, når nå det måt­te være, men Jobs var sik­ker på at det ikke ble noen for­sin­kel­ser.

Apples inten­sjon ved kon­trak­ten med Micro­soft var at Micro­soft skul­le få rett til å kopiere førs­te ver­sjon av grense­snit­tet sitt – det vil­le vært nok til å lage soft­ware for førs­te utga­ve av Macin­tosh. Men i kon­trak­ten sto det at Micro­softs lisens gjaldt førs­te og alle sene­re ver­sjo­ner av MacOS.

Så hva har vi? Xerox lisen­sier­te sine ide­er til Apple, Apple lisen­sier­te sine ide­er til Micro­soft. Men Apples lisens var alt­for vid, og Apple gikk til sak for å få tet­tet hul­le­ne i kon­trak­ten. Men ame­ri­kansk kon­trakts­rett er streng, det er van­lig­vis kon­trak­tens ord og ikke inten­sjon som gjel­der. Så Apple tap­te. Xerox gikk til søks­mål mot Apple for­di Xerox men­te de bur­de ha ret­tig­he­ter til lisens­pen­ger og ikke Apple, hvis det var sånn det skul­le være. Xerox sak ble hen­lagt for­di de sak­søk­te for seint.

Så saken er over: Micro­soft står fritt til å løf­te det de vil fra Apple, og Xerox er anta­ge­lig for­nøyd i den for­stand at Apple ikke får noen lisens­pen­ger som Xerox kan krang­le om.

Men det vik­tigs­te er det­te:

Det tok mye len­ger tid og var mye vans­ke­li­ge­re enn de fles­te tror å kom­me opp med MacOS og det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet. Det var ikke snakk om en tur til Xerox og så lan­se­re sin egen vari­ant fire år sei­ne­re. MacOS’ his­to­rie går mye len­ger tibake.

Man kan ikke sto­le på noe av det tek­no­lo­gi­jour­na­lis­ter skri­ver. Selv hva vi tror om nær his­to­rie er fullt av feil.

Grun­nen til at ingen har klart å lage til­freds­stil­len­de kopi­er av meny­set­tet til iPod – eller MacOS, for den saks skyld – er at der­som man ikke for­står den under­lig­gen­de teori­en, og den er gans­ke kom­pleks, vil kopi­en bli mye dår­li­ge­re enn ori­gi­na­len.

Referanser

Car­ton, Jim (1998) Apple : the insi­de story of intri­gue, egoma­nia, and busi­ness blun­ders
New York : Time Books/Random House
Raskin, Jef (2005) Holes in the His­to­ries
Hen­tet 2008-06-01 fra http://jef.raskincenter.org/published/holes.html
Wiki­pe­dia: The free ency­clo­pe­dia. (2008 – 05-27) Apple Com­pu­ter, Inc. V. Micro­soft Cor­po­ra­tion
Hen­tet 2008-06-01, fra http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer%2C_Inc._v._Microsoft_Corporation FL: Wiki­me­dia Foun­da­tion, Inc.

Refe­ran­se­ne jeg har brukt mot­si­er tid­vis hver­and­re. Gene­relt er det slik at Raskin anser jeg som tro­ver­dig der hvor han skri­ver om ting han selv har opp­le­vet. Carl­ton er tro­ver­dig der hvor han site­rer kil­der. Han mot­stri­der Raskin i det inn­le­den­de kapit­te­let men er da også spar­som med refe­ran­ser. Jeg anser Carl­ton som tro­ver­dig der hvor han opp­gir kil­der, og det er først når han skri­ver om Apple fra 1985 og utover. Wiki­pe­dia kan tol­kes på fle­re måter og er unøy­ak­tig, men det som står der blir ikke så ille når det ses i lys av Raskin og Carl­ton. Puh.

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde, by DALL-E 3
Xerox, Micro­soft og Apple: Hva som vir­ke­lig skjed­de
nb_NONorwegian