Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kul­tur­po­li­tikk, som enkelt går ut på at kul­tu­ren skal over­la­tes til mar­ke­det, vil bidra til utar­ming av indu­stri­en for­di de som leg­ger grunn­la­get for rik­dom­men vår tren­ger kul­tur for å hol­de seg krea­ti­ve. Ide­er kom­mer ikke av seg sjøl.

Krea­ti­vi­tet hand­ler om å gjø­re ting man ikke har gjort før. Det er ikke bare kunst­ne­re som tren­ger å være krea­ti­ve – en inge­ni­ør som leve­rer et nytt pro­dukt til mar­ke­det er også krea­tiv. Krea­ti­vi­tet hand­ler gans­ke enkelt om å fin­ne på nye løs­nin­ger.

Krea­ti­vi­tet er ikke noe men­nes­ker bare har inni seg, krea­ti­vi­tet kom­mer et sted fra. De mest krea­ti­ve er de som vet mye om man­ge for­skjel­li­ge ting. Et akt­vit kul­tur­liv er ei for­ut­set­ning for at men­nes­ker skal kun­ne være krea­ti­ve. Der­for bør barn tas med på kul­tur­ar­ran­ge­men­ter, og der­for går voks­ne på kul­tur­ar­ran­ge­men­ter.

Kut­lru­li­vet hol­der ikke seg selv oppe gra­tis – men nes­ten. Kul­tur­næ­rin­gen er dob­belt så stor som jord­bruk og tre gan­ger så stor som fiske­ri – til langt lave­re sub­si­di­er. De pen­ge­ne som inve­se­res i kul­tur er alt­så vel inves­ter­te pen­ger. Del­vis direk­te, alt­så, men også for­di det blant annet er fra mang­fol­det i kul­tu­ren opp­fin­ne­re og utvik­le­re får impul­se­ne sine fra.

Kul­tur kla­rer seg ikke uten støt­te. Alle de sto­re, klas­sis­ke kunst­ner­ne fikk støt­te av Kro­nen, Kir­ka eller rike pri­vat­per­soner. Det er alt­så feil når det blir hev­det at man ikke tren­ger dra langt ut av lan­det for å fin­ne kul­tur som ikke blir sub­si­di­ert til de gra­der som i Nor­ge. Men kul­tur­na­sjo­ne­ne har for­de­ler som Nor­ge ikke har. For eksem­pel et aktivt nærings­liv som for­står nyt­ten av å opp­rett­hol­de pro­duk­sjo­nen av kul­tu­rell varia­sjon. Nor­ge har hel­ler ingen kul­tu­rel­le tra­di­sjo­ner. Nor­ge har akti­ve kul­tur­mil­jø­er og akti­ve enkelt­per­soner, men ingen kul­tur for å ta vare på eller frem­me kul­tur. Nor­ge har rett og slett ikke den kul­tur­fif­fen som FrP påstår at vi har.

FrPs tru­sel om avvik­ling av stat­lig støt­te til kul­tur had­de ikke vært så far­lig om Nor­ge had­de vært en kul­tur­na­sjon med en sterk pri­vat tra­di­sjon for støt­te til kul­tur. Men Nor­ge er ikke en kul­tur­na­sjon og har ikke en sterk pri­vat tra­di­sjon for støt­te til kul­tur, og vil i bes­te fall bru­ke lang tid på å få det der­som stat­lig støt­te til kul­tur avvik­les.

Uten støt­te til kul­tur vil kul­tur­in­du­stri­en for­svin­ne, og de rike vil hen­te sine kul­tu­rel­le impul­ser uten­fra, mens inno­va­sjon og pro­dukt­ut­vik­ling vil lide for­di det blir langt fær­re akti­vi­te­ter å hen­te impul­ser fra for de fles­te. Med FrPs kul­tur­po­li­tikk blir vi ikke bare fat­ti­ge i ånden.

Vi blir fat­ti­ge i pun­gen også.

nb_NONorwegian