Testdagen 2009

På nyåret i år arran­ger­te Ser­ti­fi­se­rings­rå­det for Test­bru­ke­re i Nor­ge (STN) og Det Nors­ke Veri­tas i sam­ar­beid Test­da­gen – med fokus på evne­tes­ter. Dagen var en stor suk­sess, man­ge ble avvist pga. plass­man­gel.

24 febru­ar plan­leg­ger STN og DNV en ny test­dag i stør­re loka­le, på Hotel Ope­ra. Foku­set er på per­son­lig­hets­verk­tøy.

Sett av 24. febru­ar!

nb_NONorwegian