Be om hjelp

Inter­vju i Uke­avi­sen Ledel­se 2008-12-19

Jeg fikk anled­ning til å se gjen­nom teks­ten før den gikk i tryk­ken, men var nok litt for seint ute med ret­tel­ser. Der­for vil jeg under­stre­ke her at jeg ikke har sagt at selv­mord noen­gang er typisk. Selv­mord er all­tid sjel­dent og uvan­lig. Når selv­mord fore­kom­mer hand­ler det typisk om tap av kon­troll og er en sis­te måte å gjen­vin­ne kon­troll på.

nb_NONorwegian