Noen erfaringer med «Newton Elektronikk-koffert»

53020090-91A8-4560-988D-C856603265F0.jpg

Jeg har len­ge lurt på å gi unge­ne en mulig­het til å få ei slags inn­fø­ring i elek­tri­si­tet. Da jeg var liten var «Den lil­le elek­tri­ker» tem­me­lig ene­rå­den­de, men den har jeg ikke sett. Den loka­le bok­han­de­len had­de imid­ler­tid et sett som er mar­keds­ført av NRK, og det bor­ger jo for kva­li­tet. Her er litt om set­tet og litt om hva vi synes om det.

New­ton Elekt­ro­nikk-kof­fert er et sett som kan bru­kes til å gi litt for­stå­el­se for enk­le prak­tis­ke grunn­prin­sip­per i elekt­ro­nikk. Det føl­ger med instruk­sjons­hef­te og gans­ke man­ge små­de­ler, og det er nok av muligeh­ter til å lage ting som beve­ger seg, som blin­ker og som lager lyd.

Instruk­sjons­hef­tet som føl­ger med er pent og ryd­dig, og det går stort sett greit å set­te opp de eks­pe­ri­men­te­ne som er beskre­vet, og det er stort sett greie for­kla­rin­ger.

Det føl­ger med litt av hvert: en liten motor, ei lita ringe­klok­ke, led­nin­ger, mas­se papp som en kan lage ting av, pusse­klut, bal­lon­ger, morse­nøk­kel, et brett med hull som ting kan fes­tes til, etc.

2009-04-28-004.jpg 2009-04-28-003.jpg 2009-04-28.jpg
Det set­tes sam­menDet tryk­kes på kna­ppenDet snur­rer!

Et inn­trykk jeg får av det­te er at mens det ikke har vært spart mye på å lage ei pen pak­ke med vel­dig man­ge deler hvor en kan lage en god del ting, er det det gjen­nom­gå­en­de brukt mate­ria­ler fra et styk­ke nede på hyl­la. Det gjen­nom­gå­en­de inn­tryk­ker er at det­te er bil­lig. Det tok ikke lang tid før mate­rial­trøtt­het tok hengs­le­ne til lok­ket, for eksem­pel, og hef­tet som føl­ger med gir gans­ke grun­ne for­kla­rin­ger på hva som skjer. Men alt i alt er det­te gjen­nom­tenk­te grei­er, hvor det nok hjel­per en del at for­eld­re­ne har natur­fag­lin­ja.

New­ton Elekt­ro­nikk-kof­fert. Fra 8 år. Over 60 deler. Hef­te med instruk­sjo­ner. Pris kr. 329,–

nb_NONorwegian