Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dieg­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva, så jeg spør blog­gens leser: Hva slags mobil vil jeg ha?

Den mobi­len som unge­ne har pelt fra hver­and­re var en Nokia 6120 Clas­sic, for meg også kjent som Skra­pet. Den jeg had­de før dét var en Sony Ericson K500i, også kjent som Skra­pet. Den­gang vil­le jeg ha en fon som i bes­te fall var bed­re enn den for­ri­ge, og IT-Avi­sens lese­re fore­slo en fon som stort sett lever­te vare­ne. Det jeg vil­le ha var det­te:

Møtefunksjon med timer.

Jeg går i møte, jeg slår av lyden på fonen, møtet er over, noen rin­ger, jeg hører ikke fonen. Hørt den før? Det må være mulig å si til fonen at den skal være stil­le i en time. Fem minut­ters inter­val­ler er mer enn nok. Det har 6120 Clas­sic ikke.

Tidsur som skjønner at det skal gi lyd fra seg.

Jeg er hjem­me, skal koke egg, har slått på time­ren. Men lyden på fonen er fort­satt avslått, og egge­ne blir litt mer kokt enn jeg egent­lig liker. Time­ren skal skjøn­ne at jeg vil høre den selv om jeg ikke vil høre ringe­ly­den på fonen. Nokia 6120 kjø­rer Sym­bi­an 60, så det er mulig å las­te ned noe som leve­rer vare­ne. Men jeg var ikke vel­dig førn­øyd her hel­ler.

Tastaturlås som låser tastaturet.

Jeg har fonen i lom­ma, noen rin­ger. Det mor­som­me med K500i er at da blir tas­ta­tu­ret akti­vert, og hvis jeg fik­ler litt med å få fonen ut av lom­ma, risi­ke­rer jeg å både star­te sam­ta­len og avslut­te den. Eller ta et bil­de. Eller spil­le en fin sang. Tas­ta­tu­ret skal ikke akti­ve­res før jeg ber om det. Det­te fik­ser 6120 utmer­ket og er en sann gle­de.

Brukervennlig organisering av SMS-er

Addresse­boka på K500i er, vel, hva skal man si: Jeg får en SMS, får beskjed om at den kan ikke leses for­di inn­bok­sen er tom. Jeg vel­ger inn­boks, slet­ter mel­din­ger, den nye SMS-en kom­mer, jeg tas­ter for fort og slet­ter den også. Nokia 6120 har send-tas­ten like ved punkt­um, tas­ten, så min kjæ­re SMS-mot­ta­ker får av og til med­lin­ger som består av ei sen­ding uten punkt­um. Bort­sett fra dét, er den ikke vel­dig ille å sen­de SMS med.

Intelligent tasting av SMS-er

SMS-er på K500i er også en prø­vel­se: Jeg skri­ver noe, tas­ter feil, slet­ter, tryk­ker jeg for fort på slett blir hele mel­din­ga slet­tet. Jeg får hel­dig­vis til­bud om å lag­re den i «drafts» og må gjø­re fem hund­re taste­ope­ra­sjo­ner (OK, tre) for å få den ut der­fra igjen. Det­te hånd­te­rer ikke 5120 noe bed­re, synes jeg.

Det had­de vært fint om fonen kun­ne syn­kro­ni­se­re med blå­tann og være modem for flat­ma­cen, men det er ikke strengt nød­ven­dig.

Ja, jeg vet natur­lig­vis om iPhone, Palm Pre og And­roid, men de er for dyre. Jeg vil ha noe som har det enk­les­te og som er lett å bru­ke. iPo­den min fik­ser res­ten.

Hvil­ken fon fik­ser så mye av det jeg øns­ker som mulig?

nb_NONorwegian