Kristin Clemet mot kloke avgjørelser

En av grun­ne­ne til at jeg ikke er poli­ti­ker er at jeg ikke kla­rer tan­ken på å av og til måt­te være prin­si­pi­elt enig med eget par­tis dum­me avgjø­rel­ser og prin­si­pi­elt uenig med and­re par­ti­ers smar­te avgjø­rel­ser. Nå er spørs­må­let natur­lig­vis om det fak­tisk fin­nes par­ti­er med smar­te avgjø­rel­ser. Sis­te kvin­ne ut av rek­ka er Kris­tin Cle­met, som jeg fak­tisk trod­de var litt opp­vakt.

Fors­ke­re føler seg over­sett, og de blir frust­rert når de fra­rå­der ting som blir gjort like­vel for­di poli­ti­ker­ne vil ha det. Kris­tin Cle­met kom­mer med føl­gen­de poli­ti­ker­kom­men­tar i Aften­pos­ten 2009-06-18:

Kris­tin Cle­met er i dag leder i tanke­smi­en Civi­ta. Hun for­tel­ler at alle depar­te­men­ter bestil­ler og bru­ker forsk­ning aktivt.

– Det er uom­stridt at jeg bruk­te mye forsk­ning da jeg satt som utdan­nings­mi­nis­ter. Men man må inn­se at det fin­nes mye dår­lig forsk­ning. I til­legg er mye forsk­ning ideo­lo­gisk moti­vert. Fors­ker­ne må se poli­tik­ken oppi det­te. Had­de poli­ti­ker­ne bare gjort det fors­ker­ne sier de skal gjø­re, had­de vi hatt et rent tekno­kra­ti.

OK. Så poli­ti­ke­re er alt­så ikke styrt av ideo­lo­gi? Hva er de styrt av da? Menings­må­lin­ger?

Cle­met, tekno­kra­ti er ikke at fors­ker­ne får avgjø­re hva som er den bes­te måten å nå et mål på. Tekno­kra­ti er når tek­no­lo­ge­ne får bestem­me hva måle­ne skal være. Hun later til å ha en eller annen mer­ke­lig idé om at det av en eller annen grunn er vik­tig at poli­ti­ker­ne får det sis­te ordet. Hvor­for i all ver­den er det vik­tig?

Men la oss nå for­føl­ge argu­men­tet hen­nes om at det er mye dår­lig forsk­ning. Det er enda mer dår­lig poli­tikk, så la oss i hvert fall ikke høre på poli­ti­ker­ne. Det er også mye dår­li­ge lover, så dem bør vi i hvert fall ikke føl­ge.

Jeg tror jeg skal vur­de­re å byt­te ut poli­ti­ker­for­ak­ten min med polit­ker­av­sky. Høy­re til val­get? Glem det. Du had­de sjan­sen din, Cle­met, jeg trod­de du var smart.

nb_NONorwegian