Litt om medfødt og tillært kunnskap

Bon­den går i heia. Han kom­mer til en bekk. Ikke noen liten bekk, men men ikke bred nok til å kal­les elv. Han har hop­pet over den man­ge gan­ger før, men nå har bon­den fått fami­lie. Han synes det er dumt om noen skul­le måt­te hop­pe og fal­le i elva. Så han har tatt med seg noen plan­ker, og straks er det bro over elva. I hvert fall nok til at alle som går sti­en kan kom­me over uten å bli våt. Hva er mora­len her?

Jo, han kun­ne ringt et entre­pre­nør­fir­ma og fått dem til å byg­ge bro. Men hva er poen­get med det når det bare er å leg­ge over noen plan­ker? Bon­den vet godt hvor ofte de må skif­tes og hva slags vær de tåler. Had­de det vært ei skik­ke­lig elv, der­imot, så måt­te de vært fle­re til å byg­ge, de måt­te brukt hold­bart mate­ria­le, og noen av dem må ha hatt erfa­ring med bro­byg­ging. Had­de det vært snakk om bro mel­lom to øyer som det skul­le byg­ges bro mel­lom, da måt­te det inge­ni­ø­rer og lov­verk til.

Skal man byg­ge bro, da er det lett å vite når man tren­ger spe­sial­kom­pe­tan­se og når man ikke tren­ger det. Inge­ni­ø­rer har holdt på med bro­byg­ging siden salig Ham­mu­ra­bi inn­før­te lover om det, og vel så det.

Som psy­ko­log er det litt frust­re­ren­de at innen­for de myke viten­ska­pe­ne er det ikke så enkelt. Alle skjøn­ner at kunn­ska­pen som trengs for å byg­ge bro mel­lom øyer ikke er med­født. Innen­for mitt fag der­imot, vir­ker det som folk ikke ser – i over­ført betyd­ning – når det er nok å leg­ge to plan­ker ved siden av hver­and­re over elva, og når det må eks­per­ter til. Ja, en mor, en aku­punkt­ør, en homøo­pat eller en ast­ro­log kan trøs­te sitt barn. Den kunn­ska­pen er med­født. Nei, en mor, en aku­punkt­ør, en homøo­pat eller en ast­ro­log kan ikke uten vide­re behand­le sitt barns spise­for­styr­rel­ser, depre­sjo­ner eller lunge­be­ten­nel­se. Da må det til kunn­skap som ingen er født med, og som det tar lang tid å lære seg.

Det er litt kjipt at folk blir for­nær­met når det blir påpekt at det er ting de ikke kan gjø­re, som om det er å angri­pe dem som per­son. Ingen blir for­nær­met over å bli for­talt at de ikke kan byg­ge bro mel­lom to øyer, i og med at de ikke er inge­ni­ø­rer. Alle skjøn­ner at sånn kunn­skap ikke er med­født. Jeg skul­le øns­ke folk inn­så like lett at det er ting man må være psy­ko­log eller peda­gog for å gjø­re.

Jeg ten­ker på den­ne meta­fo­ren av og til når jeg skal for­kla­re hvor­for det ikke er lurt at lede­re uten psy­ko­log­kom­pe­tan­se vur­de­rer kan­di­da­ter til anset­tel­se selv, eller når sivil­øko­no­mer dri­ver med akti­vi­te­ter som psy­ko­lo­ger bur­de dre­vet med. Jeg vet ikke om jeg får for­klart noe på den­ne måten. Men jeg har nå tenkt å prø­ve.

nb_NONorwegian