Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

SafariScreenSnapz006.png

Kul­tur­av­de­lin­ga i Roga­land fyl­kes­kom­mu­ne kom­mer med et at av de mest data­an­alfa­be­tis­ke utspil­le­ne jeg har sett på len­ge.

Nei, en data­ma­skin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bru­ke den og av å opp­da­ge mulig­he­te­ne. Skal man lære seg å bru­ke data ordent­lig, må man kun­ne mye. Det man lærer av å spil­le spill på en data­ma­skin er at man kan spil­le spill på den. Man lærer ikke å lage sti­ler i Word; at det går an på bru­ke and­re pro­gram­mer til å skri­ve teks­ter enn Word; og man lærer ikke at stan­dar­di­se­ring av doku­ment­for­ma­ter ikke betyr at alle skal bru­ke Word. For eksem­pel.

Digi­tal kom­pe­tan­se gene­ra­li­se­rer bare til det man fak­tisk har kom­pe­tan­se i. I rik­tig gam­le dager trod­de man at kunn­skap gene­ra­li­ser­te (det­te hen­ger sam­men med en for­latt psyko­gisk vink­ling som het fakul­tets­teori). F.eks. trod­de man at der­som man lær­te et språk som krev­de disi­plin, vil­le man bli disi­pli­nert rent gene­relt. Der­for skul­le alle lære latin.

Hvis man, slik til­fel­let tyde­lig­vis er med Ine Marit Tors­vik Ber­tel­sen, ikke kan nok om IT til å for­stå at en data­ma­skin er man­ge for­skjel­li­ge ting avhen­gig av hva den bru­kes til, vil man tro at der­som man kan bru­ke den til én ting kan man bru­ke den til alt.

Hvis man skal lære å bru­ke Word effek­tivt til å skri­ve doku­men­ter, må man f.eks. kun­ne bru­ke sti­ler. Det er det vel­dig få som kan, ikke engang de som har Data­kor­tet eller IT fra sko­len kan slikt. Det­te er ting man må set­te seg ned og bli under­vist i. Det hjel­per ikke hvor man­ge data­spill man kan.

Nei, for­eld­re, skal unge­ne deres utvik­le digi­tal kom­pe­tan­se, ta dem hel­ler med ut i sko­gen og for­tell dem hva de ser. Instru­er unge­ne i hva for­skjel­li­ge slags grass heter og for­skjel­li­ge slags trær. Så lærer unge­ne noe de kan skri­ve om i Word. Og får de ordent­lig data­kom­pe­tan­se, vil de lære seg sån­ne ting som at det er mulig å skri­ve det i annet enn Word, og at der­som de vil sys­te­ma­ti­se­re og kate­go­ri­se­re kunn­ska­pen sin, må de lete etter det. Men sånn data­kom­pe­tan­se får man ikke av å lære at en data­ma­skin kan bru­kes til å spil­le spill.

Ine Marit Tors­vik Ber­tel­sen, skaff deg IT-kom­pe­tan­se før du gir råd om IT.

nb_NONorwegian