Shoppingopplevelser – klær

Som moder­ne mann med pappa­per­mi­sjon vet jeg mer om klær, tror jeg, enn det som var typisk for for­gjen­ge­re mine. Jeg kan vas­ke klær på 40 eller 60 gra­der, vet hva slags klær som tåler Milo, vas­ker rosa plagg for seg førs­te gan­gen, kan sjek­ke om klær tåler tørke­trom­mel, etc. Ikke desto mind­re er fasi­ten for en hyg­ge­lig shop­ping­opp­le­vel­se at jeg kan si etter­på at «Det var fort gjort».

Å kjø­pe klær til meg er van­lig­vis en grei opp­le­vel­se. Jeg vet hvil­ke butik­ker jeg kan gå i, si hva jeg skal ha, få det, beta­le og gå. Sånn skal kles­kjøp være. Førs­te gang jeg skul­le kjø­pe park­dress der­imot: De var hengt på sta­tiv et avsi­des sted i butik­ken, og det var åpen­bart at man skul­le kik­ke, sam­men­lig­ne, prø­ve, se på, etc. Jeg har ikke tål­mo­dig­het til sånt. Ser jeg på park­dress, er det tre ting som er vik­tig: Tåler den seks­ti gra­der? Tåler den tørke­trom­mel? Vil ungen bli mob­bet eller god­tatt i den? Alt annet er helt uten inter­es­se.

I det sis­te har jeg opp­le­vet noe annet: Sære klær. Som f.eks. buk­ser med borre­lås og ikke kna­pp i bak­lom­ma. Buk­ser med inn­stemp­let lås og ikke kna­pp. Skjor­ter uten bryst­lom­me. Skjor­ter med knep­ping som skju­ler kna­ppe­ne. Alt­så: Når jeg kler på meg om mor­ran, da er jeg ikke våken. Føl­ge­lig må jeg ha klær som jeg kan kle på meg i søv­ne. Klær skal ikke ha sære eller uvan­te løs­nin­ger.

Når jeg hand­ler klær vil jeg bru­ke så kort tid som mulig. Jeg øns­ker ikke å bru­ke mas­se tid på å sjek­ke om det er et eller annet sært med klær­ne som jeg ikke opp­da­ger før jeg kom­mer hjem. Jeg øns­ker ei ser­ti­fi­se­ring: Det­te plag­get et under­søkt av kom­pe­ten­te menn og har ingen sære løs­nin­ger av noe slag.

nb_NONorwegian