PC i skolen: Mot

Det­te er egent­lig bare en tab­lo­id utga­ve av PC i sko­len betrak­tet som ska­de­lig.

PC i sko­len er gam­mel vin på nye flas­ker. PC effek­ti­vi­se­rer ikke under­vis­nin­gen. Hel­ler enn å bru­ke data til å auto­ma­ti­se­re unød­ven­di­ge, kje­de­li­ge eller arbeids­som­me sider ved under­vis­ning eller læring, bru­kes PC som en for­len­gel­se av den tra­di­sjo­nel­le under­vis­nin­gen. Siden PC-ene ikke er laget spe­si­elt for skole­bruk, inne­hol­der de for­styr­ren­de ele­men­ter som tar fokus bort fra hva de kun­ne ha vært brukt til. Ele­ve­ne bru­ker dem til å sur­fe etter spill eller por­no. Lærer­ne (og ele­ve­ne) må fik­se feil i opp­sett, nett­verk og ann­net.

I den grad PC-er kan bru­kes til å visu­ali­se­re ting, had­de det holdt len­ge med én PC og et smart­board pr. klasse­rom. Visst kan ele­ve­ne bru­ke PC til å leve­re fancy elev­ar­bei­der, men du får gans­ke mye saks, papir, lim og fett­stift for det en PC kos­ter. Å bru­ke PC til å lete etter infor­ma­sjon på net­tet er mye mer tid­kre­ven­de enn å lese det i skole­bø­ker. Infor­ma­sjo­nen på net­tet er ikke kva­li­tets­kon­trol­lert. Det­te favo­ri­se­rer foku­ser­te og ryd­di­ge ele­ver som får all­menn­dan­nel­se hjem­me­fra.

Et alter­na­tiv had­de vært å utvik­le egne ope­ra­tiv­sys­te­mer og appli­ka­sjo­ner for skole­bruk, slik at PC-ene kun­ne bru­kes til å dril­le ele­ve­ne i kunn­skaps­stoff og lærer­ne kun­ne hatt full kon­troll over bru­ken. Det fin­ner svært mye forsk­ning på hvor­dan PC-er kan bru­kes til å effek­ti­vi­se­re under­vis­ning, som f.eks. cele­ra­tion char­ting, men det­te er så å si ukjent i Nor­ge. Da vil­le lærer­ne hatt full kon­troll over PC-en, og den vil­le vært en under­vis­nings­ma­skin, ikke en dår­lig til­pas­ning av et verk­tøy som er ment å bru­kes til helt and­re ting.

Det er helt uak­tu­elt at nors­ke ele­ver blir sak­ken­de akter­ut om de ikke har PC-er i klasse­rom­met. Under­vis­ning i bruk av PC kre­ver ikke at alle ele­ve­ne har en egen PC hele tida, det kan læres i egne tids­be­gren­se­de kurs der­som det peda­go­gis­ke opp­leg­get er godt desig­net.

De som har nyt­te av PC i sko­len er leve­ran­dø­re­ne av data­ma­ski­ner og pro­gram­mer, og de som drif­ter dem.

nb_NONorwegian