Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett førs­te epi­so­de av Hjerne­vask og er for­nøyd, selv om jeg ver­ken er sosio­bio­log eller sosio­log. Jeg er opp­tatt av for­mid­ling av viten­skap, og er fasci­nert av de som grei­er å pre­sen­te­re kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger på en for­ståe­lig måte. Helt nederst i det­te blogg­inn­leg­get er en link til det jeg øns­ker Eia kla­rer å for­mid­le.

Nå vet jeg ikke om Eia er så vel­dig opp­tatt av å for­mid­le hvor­dan ting fak­tisk hen­ger sam­men. Han pre­sen­te­rer funn fra utlan­det, og kon­fron­te­rer nors­ke kjønns­fors­ke­re med dem – på en måte som får dem til å frem­stå som rela­tivt akterut­seil­te. Og det vir­ker som om han er mer opp­tatt av å vise hvor akterut­seil­te nork­se aktø­rer er, enn å for­mid­le viten­ska­pe­lig kunn­skap. Og kan­skje går det ikke an – evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi er vans­ke­lig. Det omfat­ter ikke bare mat­te, det omfat­ter sån­ne ting som sann­syn­lig­hets­reg­ning, som er omtrent like vans­ke­lig å for­stå som kvante­me­ka­nikk.

Det er greit at Eia har en agen­da og skal vise ei side som mer sym­pa­tisk enn den and­re, men Jør­gen Lorent­zens «forsk­ning» har jeg også sett, og jeg er helt enig i at Lorent­zen ikke har noe med å kal­le and­res forsk­ning for gam­mel­dags. Han refe­re­rer jo ikke til forsk­ning i rap­por­te­ne sine – det han dri­ver med er lit­te­ra­tur­stu­di­er, og slikt pas­se­rer åpen­bart på UiO. Cathri­ne Ege­land der­imot kjen­ner jeg ikke, men å påstå at sam­funns­fa­ge­nes rol­le er å utford­re bio­lo­gis­ke for­kla­rings­mo­del­ler når hun er totalt blank på hva de går ut på vir­ker noe over­am­bi­siøst.

Jeg synes Eia lyk­kes over­måte i å pre­sen­te­re noen nors­ke fors­ke­re som akterut­seil­te, og han lyk­kes i kon­fron­ta­sjons­for­men. Jeg er litt mer usik­ker på om han lyk­kes som for­mid­ler. Det vi får ut av fak­ta i pro­gram­met er vel ikke stort mer enn at det er feil at mil­jø for­kla­rer all atferd, og like­vel fin­nes det nord­menn med makt som tror det­te.

Får vi fri­het til å vel­ge, så vel­ger vi som vi vil, og da vel­ger vi etter inter­es­ser, og de er ikke jevnt for­delt blant kjøn­ne­ne. Det er helt lat­ter­lig å skyl­de på mil­jø­et når kvin­ner har omsorg og menn skaf­fer pen­ge­ne over hele ver­den. Noe ska­per kul­tu­ren, og det er bio­lo­gi­en (og kul­tu­ren, i sin tur, for­mer bio­lo­gi­en). Et av Eias poen­ger er dog litt sært: Når vi tror at alle ikke bare kan, men bør sosia­li­se­res til alt, og det ikke stem­mer, ender vi opp med å tvin­ge men­nes­ker inn i rol­ler de ikke vil ha. Men det har vi da gjort i årtu­se­ner. Gener spres seg etter sann­syn­lig­hets­mønst­re: Det fin­nes menn som øns­ker å ha omsorg, og det fin­nes kvin­ner som øns­ker å ha øko­no­misk makt. De tra­di­sjo­nel­le kjønns­rolle­mønst­re­ne nek­ter jo sli­ke men­nes­ker å leve ut sine inter­es­ser. Det er ikke bra det hel­ler, vel – og vi må vel reg­ne med at det­te er mye van­li­ge­re? Like­stil­ling er ikke så enkelt som et spørs­mål om kjønn.

Eia lyk­kes i å pre­sen­te­re arv/miljøprobleamtiken som kom­pleks. Han lyk­kes i å pre­sen­te­re ei side (den han mener har defi­ni­sjons­mak­ta) som ensi­dig og ei side (de som blir betrak­tet av jour­na­lis­ter og ideo­lo­ger som kon­tro­ver­si­el­le) som nyan­sert. Jeg anbe­fa­ler den­ne epi­so­den for­di den tyde­lig viser noen av argu­men­te­ne for at mil­jø ikke ale­ne kan for­kla­re kjønns­for­skjel­ler, og jeg anbe­fa­ler den for de av oss som har kunn­skap om sosio­bio­lo­gi og evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi for­di den sier noe om hvor­dan det­te kan pre­sen­te­res.

Men jeg er spent på fort­set­tel­sen. Vil TV-seri­en fort­set­te å være mer foku­sert på å avls­lø­re uvi­ten­het, eller vil den pre­sen­te­re fle­re og mer peda­go­gis­ke for­kla­rin­ger på hvor­dan arv og mil­jø hen­ger sam­men? Jeg er spent.

Hva jeg tror er rota til det kon­tro­ver­si­el­le i «Hjerne­vask» har jeg dis­ku­tert her:

nb_NONorwegian