Hvorfor kunstnere ikke tar backup

For­fat­ter Ter­je Hel­le­sen er nylig fra­stjå­let fle­re års arbeid, og Sur­fe­rosa-Mari­ann ble nylig fra­stjå­let 14 nyinn­spil­te låter. Hvor­for tar de ikke back­up, når det er så lett i våre dager? Psy­ko­lo­gen (in casu, jeg) teg­ner og for­tel­ler.

Jeg har nett­opp, nok en gang, hjul­pet folk med Word-doku­men­ter. Den­ne gan­gen skyld­tes panik­ken at noen had­de brukt end­rings­spo­ring, noe som fikk bru­ke­ren til å tro at teks­ten var åpnet i et annet pro­gram enn Word.  Word ser jo ikke sånn ut!?  Jeg har sett sek­re­tæ­rer med «IT-kom­pe­tan­se» på CV-ene sine ikke vite at man skif­ter mel­lom appli­ka­sjo­ner med alt-tab.

Design av bru­ker­grense­snitt er et fag. Alan Swain utvik­let THERP, en meto­de for å ana­ly­se­re arbeids­pro­ses­ser for å for­enk­le pro­duk­sjons­må­te­ne, på 50-tal­let. Man­nen bak Apple Macin­tosh, Jef Raskin, under­vis­te i design av bru­ker­grense­snitt på Prin­ceton på 70-tal­let. Det­te er det man­ge som ikke vet, hel­ler ikke soft­ware­ut­vik­le­re – og slett ikke bru­ke­re av soft­ware. Men det er anta­ge­lig der­for folk kan slip­pe unna med å tro at popu­la­ri­te­ten til Apple skyl­des design av rekla­men og ikke design av soft­waren. Soft­ware­ut­vik­le­re slip­per unna alt­for lett med design som ikke vir­ker. Men det hjel­per ikke nød­ven­dig­vis så mye at det er bru­ker­venn­lig. Folk må vite at back­up fin­nes, at det er nød­ven­dig, at det er mulig, og at det er lett. Det er ikke alle som vet det.

Det er man­ge grun­ner til at folk ikke bru­ker enk­le IT-løs­nin­ger som kan red­de pro­duk­te­ne deres, selv om de ellers behers­ker avan­sert pro­gram­vare. Eller kan­skje pro­gram­va­ren ikke er så avan­sert? Man tren­ger ikke kun­ne vel­dig mye for å bru­ke Gara­ge Band eller annen musikk­pro­duk­sjons­soft­ware. Det er desig­net gans­ke bru­ker­venn­lig, det er pek og klikk, og på sam­me måte som Word-bru­ke­re nor­malt ikke bru­ker så mye som 2% av funk­sjo­na­li­te­ten i Word, må vi reg­ne med at musi­ke­re og kuns­r­ne­re bare bru­ker 2% av funk­sjo­na­li­te­ten i de avan­ser­te pro­gram­me­ne sine.

Men det mest inter­es­san­te her, når man lurer på hvor­for kunst­ne­re som kla­rer å bru­ke Logic Pro (musikk) ikke kla­rer å bru­ke Jung­le­Disk (ring meg, så set­ter jeg det opp for deg.  Jeg tar 10 000,- for én instal­la­sjon. Det er det verdt). Det har med to ting å gjø­re: Over­fø­rings­ver­di og moti­va­sjon.

Jeg nøler med å bru­ke uttryk­ket moti­va­sjon slik det bru­kes i dag­lig­li­vet, for det er ikke videnska­be­lig, men vi lærer alt­så ras­kest det vi får en åpen­bar umid­del­bar nyt­te som man kan føle på krop­pen av. Det er let­te­re å over­vin­ne mot­stan­den mot å lære seg Logic Pro enn å lære seg Back­up for­di man ser kon­se­kven­se­ne av å ha lært seg Logic Pro så umid­del­bart. Logic Pro kan rela­te­res til kunst­ne­rens egen hver­dag. Kunst­ne­ren skjøn­ner «musikk» og musikk­pro­duk­sjon. Kunst­ne­ren skjøn­ner ikke back­up. Vi tar nor­malt ikke back­up av papir, vi leg­ger det et trygt sted. Back­up er ikke intui­ti­vit. Det kan ikke rela­te­res til noe i bru­ke­rens hver­dag. Med mind­re man har job­bet mye med IT.

Vi som job­ber med IT tar back­up for­di vi har tapt små filer og timers arbeid. Det går inn i blo­det når det har vært nød­ven­dig. Har man ikke pas­se erfa­ring med små­ta­pe­ne, så for­be­re­der man seg ikke for stor­ta­pe­ne.

Men har man lært seg et pro­gram, er det da ikke let­te­re å lære seg et annet? Nei! Ver­di­en av over­før­bar­het av læring er bety­de­lig over­dre­vet. Det er ikke slik at har man lært seg Word, er det let­ter å lære Excel. Grun­nen til at du som leser det­te lær­te beg­ge omtrent like raskt er at du er moti­vert for å lære det, og at du har til­eg­net deg en måte å for­stå IT på som gjør at du raskt tar til deg hvor­dan du skal bru­ke pro­gram­mer. Anta­ge­lig har du en for­stå­el­se av hvor­dan data­ma­ski­ner er byg­get opp som hjel­per gans­ke mye. Man­ge har ikke det, og for dem er det å lære seg et nytt pro­gram ikke på noen måte noen funk­sjon av hvor man­ge pro­gram­mer de har lært før.

 

nb_NONorwegian