Fersk fra pressen: Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2(1)

I det­te num­mer:

 • Tri­ne Elai­ne Eiken and Per Øystein Saks­vik Stu­dents at work: The rele­van­ce of the demand-con­trol-sup­port model for stu­dent wor­kers
  com­pared to other tem­po­ra­ry and perm­a­nent
  wor­kers
  .
 • Bok­an­mel­del­se: Håkon Fyhn (red) Krea­tiv tverr­fag­lig­het: Teori og
  prak­sis
 • Vi spør bedrif­ten! Om arbedis­miljø­un­der­sø­kel­ser: hva, hvor­for og hvor­dan
 • Refe­rat fra Test­da­gen 2010
 • NOS-café 27.mai – Hen­ning Bang «Dia­lo­gisk
  kom­mu­ni­ka­sjon – noe for leder­grup­per?»
 • Skrå­blikk
  Anta­kel­ser, forsk­ning og aktua­li­te­ter sett med kri­tis­ke bril­ler
 • End­re Sjø­v­old Ledel­se og utvik­ling av høytel­ses­team – et spørs­mål
  om mest­ring av kom­plek­si­tet og balan­se

Scan­di­na­vi­an Jour­nal of Orga­niza­tio­nal Psycho­lo­gy 2010:2(1)

Scan­di­na­vi­an Jour­nal of Orga­niza­tio­nal Psycho­lo­gy er et fag­fel­le­vur­dert viten­ska­pe­lig tids­skrift som er fritt til­gjen­ge­lig for ned­las­ting.

nb_NONorwegian