Hvilke ord kan man forvente at folk kan?

Jeg skri­ver gans­ke mye, og noe av det jeg liker, er å skri­ve om vans­ke­li­ge ting slik at folk for­står dem. Dess­ver­re kan jeg en del ting som er så vans­ke­lig at det slett ikke er så lett å skri­ve om dem slik at folk for­står dem. Der­for plei­er jeg all­tid å la and­re lese gjen­nom det jeg skri­ver: Gjer­ne en annen eks­pert på tema­et, og en repre­sen­tant for mål­grup­pa. Men én ting jeg ofte bom­mer på: Hvil­ke ord kan jeg for­ven­te at folk kan?

Jeg satt ved et høve på et bord sam­men med seks sivil­in­ge­ni­ø­rer, og bruk­te ordet miso­gy­ni i sam­ta­le. En av inge­ni­ø­re­ne avbrøt meg og spur­te hva det betød. Jeg ble litt paff, det var jo et ord vi bruk­te til fro­kost på Blin­dern. Kvinne­for­akt, svar­te jeg. Sivil­in­ge­ni­ø­re­ne noter­te flit­tig (det skal de ha, sivil­in­ge­ni­ø­re­ne, lære vil de) og en av dem smil­te: OK, hva heter da noen som hater men­nes­ker rent gene­relt?

Det var lunsj og jeg var litt sløv og kom ikke på ordet, og begyn­te å reson­ne­re: Det begyn­ner vel på mis, da, og men­nes­ke på gresk er antros, så det kom litt nølen­de ut av mun­nen min: Mis … antrop?

Inge­ni­ø­re­ne flir­te godt. Jøss, kun­ne jeg det også.

Jeg vil gjer­ne ha ei lis­te: Stan­dard ord­for­råd som man kan reg­ne med at folk kan. Fin­nes det?