Hva har sosialisme med arbeidere å gjøre?

Det har jo len­ge vært et vel­kom­ment skyts fra høyre­sida, at arbei­der­ne stem­mer (mørke)blått mens arbei­de­re og funk­sjo­næ­rer stem­mer rødt. FrP er Nor­ges størs­te arbei­der­par­ti. Men hvor­for er det noe pro­blem, egent­lig? Ida Jack­son pro­ble­ma­ti­se­rer, og jeg har tenkt litt rundt det­te ei stund alle­re­de.

Nå skal ingen beskyl­de meg for å ha noen poli­tisk opp­fat­ning. Jeg til­hø­rer den ideo­logi­løse gene­ra­sjon X, og er for stat­lig sty­ring eller pri­va­ti­se­ring avhen­gig av hva som fun­ge­rer best i hvert enkelt til­fel­le.  Legg gjer­ne beste­mor ut på anbud der­som det gir hen­ne bed­re til­bud. Gjør gjer­ne bussel­ska­pe­ne stat­li­ge der­som det betyr at de begyn­ner å gå pre­sis og yte ser­vice igjen.

Men sosia­lis­te­ne.  De skal nå av en eller annen mys­tisk grunn ha en for­bin­del­se til arbei­de­re. Du er ikke ordent­lig kom­mu­nist om du iden­ti­fi­se­rer deg med fin­kul­tur og har en aka­de­misk jobb. Hvor­for ikke?

Vel, det er to grun­ner til det.

Den ene er ideo­lo­gisk. Iføl­ge Marx’ dia­lek­tis­ke mate­ria­lis­me var arbei­der­ne den nes­te klas­sen til å begå revo­lu­sjon, slik bor­ger­ska­pet og lei­len­din­ge­ne had­de gjort før dem. De had­de rett og slett mest å tje­ne på det. (Jeg orker ikke å for­kla­re dia­lek­tisk mate­ria­lis­me og his­to­ri­ens nød­ven­dig­het her – kan du ikke såpass, har du ikke sjans til å skjøn­ne argu­men­tet mitt i utgangs­punk­tet)

Den and­re er his­to­risk. Sosia­lis­men slo gjen­nom på et tids­punkt hvor det fan­tes en sterk arbei­der­klas­se – eller i det mins­te en arbei­der­klas­se som had­de poten­sia­le til å bli sterk. Det at arbei­der­ne skul­le over­ta pro­duk­sjons­mid­le­ne og slut­te å bli utbyt­tet kan umu­lig ha hør­tes for­fer­de­lig dumt ut for en arbei­der som ble betalt mye mind­re enn det arbei­det hans var verdt, og som ikke had­de noe til­bud om syke­lønn, trygd eller pen­sjon.

Arbei­der­ne var med på sosia­lis­men essen­si­elt for­di de had­de mye å tje­ne på det og for­di Marx men­te at det var de som sto for tur.

Men, øh. Had­de Marx rett i at de var de som sto for tur?

Åpen­bart ikke. Arbei­der­re­vo­lu­sjo­nen har vært, den. Du er ikke arbei­der len­ger hvis du ikke vil. Hvis du ikke kla­rer å kom­me ut av arbei­der­klas­sen – alt­så hvis du ikke er smart nok eller arbeid­som nok til å ta utdan­nel­se – så er det såklart synd, men da til­hø­rer du uan­sett ikke den delen av arbei­der­klas­sen som Marx, Engels og Lenin øns­ket å stil­le seg soli­da­risk med. Gi meg de ran­ke og rene. De som får det til. De som blir holdt til­ba­ke av klasse­sam­fun­net. De som er arbei­de­re i våre dager vil ald­ri kla­re å mobi­li­se­re til noen revo­lu­sjon og enda mind­re få lyst til det.

Hand­ler sosia­lis­men egent­lig om arbei­de­re og å være soli­da­risk med dem?

Nei, sosia­lis­men gjør ikke det.  Sosia­lis­men hand­ler først og fremst om rett­fer­dig for­de­ling av gode­ne, og litt om å ha sty­ring på hvem som til enhver tid er den nes­te revo­lu­sjo­næ­re klas­se. Hvem er det for tida som er den hers­ken­de klas­se, og hvem er det som har noe å tje­ne på revo­lu­sjon?  Ikke vet jeg, men arbei­der­ne har abso­lutt ingen­ting å tje­ne på revo­lu­sjon: De risi­ke­rer å mis­te både para­bol­an­ten­ne­ne, hjem­me­ki­no­ene og cam­ping­vog­ne­ne sine. De som har noe å tje­ne på revo­lu­sjon, er de som ingen vil være soli­da­risk med: Tig­ger­ne fra Roma­nia, de pro­sti­tu­er­te fra Nige­ria, og unger av for­eld­re som ikke bur­de ha vært det.

Det er jo all­tid mor­somt å lese his­to­ri­er om selv­pro­le­ta­ri­ser­te seksti­åt­te­re – leger som kjør­te kake­bil og filo­lo­ger som had­de skift­jobb i pro­sess­in­du­stri­en.  De skul­le infil­tre­re arbei­der­ne og øke klassebvisst­he­ten og revo­lu­sjons­lys­ten deres. Jeg gjet­ter på at en grunn til at moder­ne kom­mu­nis­ter for­trinns­vis for­sø­ker å være kom­pis med arbei­der­klas­sen er at de ikke på vil­kår vil pro­sti­tu­ere seg, tig­ge på gata eller bli nar­ko­ma­ne for å øke klasse­be­visst­he­ten og revo­lu­sjons­lys­ten hos de som har noe å tje­ne på revo­lu­sjon i våre dager.

Det er en his­to­risk til­fel­dig­het at sosia­lis­ter skal iden­ti­fi­se­re seg med arbei­de­re. Den tida er for­bi. Den nes­te sosia­lis­tis­ke revo­lu­sjo­nen bør skje innen­fra med sosia­lis­te­ne sjøl. Så begyn­ner kan­skje folk å stem­me på dem igjen.

nb_NONorwegian