Gratis fagprat om personlighetstesting

Gra­tis fag­prat om per­son­lig­hets­tes­ting

Hver som­mer i agurk­tida blus­ser debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting opp (i som­mer var den sær­lig i Dagens Nærings­liv, som dess­ver­re nor­malt ikke leg­ger ut artik­ler på Web – de som er vel­sig­net med Atekst (f.eks. stu­den­ter og aka­de­mi­ke­re)) kan fin­ne artik­le­ne der.

Debat­ten om per­son­lig­hets­tes­ting pre­ges nor­malt ikke av at noen av del­ta­ker­ne i debat­ten vet sær­lig mye om hva det er, og pre­sump­tivt opp­ly­sen­de kom­men­ta­rer fra meg i media later til å ha depri­me­ren­de begren­set effekt. Der­for ble jeg enig med Super­tors­dag, som er et til­tak som sprin­ger ut av Linke­dIn Nor­ge, å pre­sen­te­re om tes­ter på, vel, en Super­tors­dag. Super­tors­dag er hver sis­te tors­dag i måne­den på Dr. Jekyll’s Pub i Oslo, ved siden av Klin­gen­berg Kino.  De har god whis­ky.

Nær­me­re bestemt Super­tors­dag 30. sep­tem­ber kl 17.

Det kos­ter ingen­ting å møte opp, men det er snilt og hyg­ge­lig om de inter­es­ser­te er snil­le &

  1. Regist­re­rer seg på Linke­dIn
  2. Mel­der seg inn i grup­pa Norge/Norway
  3. Sier fra at de skal kom­me.

Pro­gram­met er i prin­sip­pet klart, men ingen­ting er hog­get i stein. Det er natur­lig­vis øns­ke­lig med øns­ker om hva som kan tas opp.

 

nb_NONorwegian