Hvor får man gjennomslagskraft, egentlig?

Nok en gang leser jeg noen som har skre­vet noe om et av fag­fel­te­ne mine.

I det­te til­fel­let intel­li­gens­tes­ting, som ofte feil­ak­tig blir omtalt som IQ-tes­ting. Artik­ke­len står i Aften­pos­ten i dag.

Jeg har erfa­ring med at der­som jeg skri­ver til­svar, og helst hvor jeg gir mot­par­ten litt pep­per slik at det frem­står som en kran­gel (ofte feil­ak­tig omtalt som kon­flikt), så kom­mer det på trykk. Det jeg lurer på er,

  1. Er det noen som bryr seg?
  2. Hvis få eller ingen, vil­le fle­re ha brydd seg om jeg pub­li­ser­te et annet sted?
  3. I så fall, hvor?

I dis­se sosia­le medi­er-tider: Er det and­re ste­der enn Aften­pos­ten en rela­tivt ano­nym syn­ser med for­mid­lings­lyst fak­tisk blir lest? Eller er det tross alt fort­satt papir som gjel­der?

nb_NONorwegian