Kan vi kreve av soldater at de liker å drepe?

Salong­kom­men­ta­to­rer av uli­ke valø­rer (@orjas,@leifern) er sjok­ker­te over at jus­tis­mi­nis­te­ren er sjok­kert over at Afgha­ni­stan-sol­da­te­ne liker job­ben sin.

Jeg er litt i det blå på hva sån­ne kom­men­ta­to­rer og poli­ti­ke­re har rett til å vel­ge å være rys­tet over. (Jeg har ledd hjer­te­lig av Anne Enger Lah­stein én gang. Det var da hun sa om Kaci Kull­man Five at nå had­de hun vært rys­tet så man­ge gan­ger at nå måt­te hun da snart være fer­di­gris­tet.

Jeg heng­te meg litt opp i hva Elin Ørja­sæ­ter sier om at man må for­ven­te av sol­da­te­ne at de liker job­ben sin. Men hva er egent­lig job­ben til sol­da­te­ne?

Alle yrker inne­hol­der ele­men­ter som de fær­res­te liker. Jeg har i løpet av min yrkes­kar­rie­re gjort en hel mas­se ting jeg ikke har hatt lyst til å gjø­re, del­vis beord­ret av sje­fen, del­vis beord­ret av pro­sjekt­be­skri­vel­sen: For å få til det­te, som jeg gjer­ne vil ha gjort, må jeg gjø­re det­te, som jeg ikke har lyst til men som ingen and­re kan eller har tid til.

Så hvor­for blir folk sol­da­ter?

I gam­le dager, minst av tre grun­ner:

  1. Av plikt­fø­lel­se, Man avtje­ner obli­ga­to­risk verne­plikt av sam­me grunn som man går i kir­ka, får barn, stem­mer ved valg, skaf­fer seg utdan­nel­se, og føl­ger lover og reg­ler: For­di det er slikt man gjør. Gjør man ikke det­te, bry­ter sam­fun­net sam­men.
  2. Av fedre­lands­kjær­lig­het for­di man fryk­ter en ytre fien­de.
  3. For­di man er litt sprø.

Det­te med å gjø­re ting av plikt­fø­lel­se er litt ut. Fort­satt er vi man­ge som gjør ting for­di slikt gjør man da bare. Men i våre dager er det van­lig, i langt stør­re grad, å vel­ge selv hvil­ke ting man gjør for­di slikt gjør man da bare, og det å nek­te å avtje­ne verne­plik­ten er blitt en slags moder­ne vari­ant av å avtje­ne verne­plik­ten: Slikt gjør man da bare.

Å avtje­ne verne­plikt for­di man øns­ker å for­sva­re lan­det mot en reel trus­sel uten­fra er blitt sta­dig mind­re aktu­elt siden 1992 og der­om­kring. Det er ingen mili­tær trus­sel mot Nor­ge for tida som folk flest tror på, og i den grad vi trues fra utlan­det, er det anta­ge­lig mer rasjo­nelt å bekjem­pe dis­se trusleme med kon­kur­ran­se innen viten­skap og han­del hel­ler enn med kano­ner og gevær.

Hvil­ket etter­la­ter oss med den tred­je grun­nen. Der hvor dre­ping er en moti­va­sjon for å bli sol­dat, hel­ler enn en bekla­ge­lig kon­se­kvens.

Nå kan man for­le­des til å tro at det å dre­pe and­re men­nes­ker er noe man­ge kan ta lett på. Vi ser det jo på TV man­ge gan­ger om dagen at det å ta liv er noe hvem som helst kan brin­ges til der­som mulig­he­ten og moti­vet er der. Så enkelt er det ikke.

Under bor­gerkri­ken i USA fant man, når man under­søk­te like­ne på slag­mar­ken, at bare annen­hvert gevær var blitt avfyrt. Og når folk skjøt, skjøt de over hode­ne. Sol­da­te­ne lik­te ikke å dre­pe. De lik­te det fak­tisk ikke i det hele tatt. De unn­gikk det om de kun­ne, de aller fles­te av dem. Moder­ne opp­læ­ring av sol­da­ter går blant annet ut på å over­vin­ne med­født og natur­lig mot­stand mot å dre­pe.

Jeg er i tven­de sinn om krig­fø­rin­gen i Afgha­ni­stan. Jeg vet jeg er mot den. Jeg er usik­ker på om den er i strid med folke­ret­ten, og om vi har juri­disk og moralsk hjem­mel for å være der. Vi er visst­nok invi­tert av … noen som har rett til sånt. Sam­nen med and­re i NATO.

Men å ta liv … nei, jeg plei­er hel­ler min natur­li­ge mot­stand mot å ta livet av folk enn å få end­ret den.

Uan­sett, Elin, du tar feil. Å like job­ben sin som sol­dat behø­ver ikke ha noe med å like å ta livet av folk å gjø­re. På den annen side har du rett når det gjel­der det iso­ler­te til­fel­let Afgha­ni­stan: Det er ingen som blir sol­dat i Afgha­ni­stan av plikt­fø­lel­se eller fedre­lands­kjær­lig­het. Vi har ingen tra­di­sjo­ner med det lan­det.  Hvis noen sier det, tror jeg dem ikke. Skal vi få slutt på Nor­ges enga­sje­ment i Afgha­ni­stan er det anta­ge­lig nok å fjer­ne de som liker å dre­pe – det er nep­pe nok igjen til å sen­de noen ned­over da. Bort­sett fra at de bru­ker nep­pe ordent­li­ge meto­der (psy­ko­met­ris­ke tes­ter) for å avdek­ke det.  Sukk.

 

nb_NONorwegian