Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor

Det er sto­re kul­tur­for­skjel­ler i arbeids­li­vet mel­lom USA og Nor­den (det er for­skjel­ler inn­ad i Nor­den også, men USA er vel­dig for­skjel­lig fra Nor­den på man­ge måter). Tross det­te fin­nes det lite norsk forsk­ning på ledel­se av ordent­lig viten­ska­pe­lig karak­ter, vi hen­ter ting fra USA og håper det pas­ser eller vi håper vi kan nok om kul­tur­for­skjel­le­ne til å til­pas­se fun­ne­ne til nor­dis­ke for­hold.

Det er mye mind­re nor­disk forsk­ning på ledel­se enn det bur­de ha vært.  Noen av oss for­sø­ker å gjø­re litt forsk­ning selv, av og til, og enkel­te av beman­nings­by­rå­ene er flin­ke til å gjø­re under­sø­kel­ser, selv om de dess­ver­re sjel­den pub­li­se­res i viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter. Her er et svensk fir­ma som har gjort et stu­die for å fin­ne ut noe jeg len­ge har lurt på: Hva er for­skjel­len mel­lom lede­re i offent­lig og pri­vat sek­tor?

Vi hører gjer­ne snakk om lede­re i offent­lig sek­tor omtalt som at de ald­ri had­de hatt en sjan­se i nærings­li­vet. Hvor­for ikke? Er de ikke flin­ke nok lede­re? Vel, nep­pe. Det er måten de pre­sen­te­rer seg på som er pro­ble­met, iføl­ge den­ne svens­ke stu­di­en. Kon­klu­sjo­nen er uven­tet, for å si det sånn, men den gir mening.

Leder­ne i offent­lig sek­tor er smar­te­re enn leder­ne i pri­vat sek­tor.

Leder­ne i pri­vat sek­tor er flin­ke­re til å skry­te av seg selv enn leder­ne i offent­lig sek­tor.

Å bli for­frem­met er en egen evne som fasci­ne­ren­de nok i liten grad hen­ger sam­men med evne til å få gjort job­ben. Kla­rer man først å leve­re greie resul­ta­ter, er det måten man pre­sen­te­rer seg på hel­ler enn hva man er i stand til å gjø­re som avgjør om man blir for­frem­met eller ikke. I Sta­ten har imid­ler­tid ansi­en­ni­tet en del å si, der­for er evne til å ven­te på tur kan­skje vel så vik­tig som evne til å vel­ge rik­tig slips.

Skil­na­den mel­lom lede­re i pri­vat och offent­lig sek­tor

nb_NONorwegian