TVNorge, Søndag 27. februar klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

I for­ri­ge epi­so­de så vi Mats Uldal ikke kla­re å kure­re

  • Ole for tann­lege­skrekk
  • Sti­ne for frykt for lås­te dører
  • Marit for piano­skrekk.

og på Bri­ta C. Møy­stads blogg og fan­si­den sin på Face­bo­ok har vi sett Uldal hard­nak­ket påstå at han klar­te å kure­re dem like­vel.

Nei, man er ikke kurert for tann­lege­skrekk der­som man nes­ten kla­rer å føl­ge kona til tann­le­gen. Man er ikke kurert for frykt for lås­te dører der­som tan­ken på det opp­le­ves som mind­re skum­mel. Man er ikke kurert for piano­skrekk der­som man har klart å spil­le pia­no én gang på åtte måne­der.

I så fall fin­nes det masse­vis av meto­der som er minst like effek­ti­ve. Men den­ne gan­gen tenk­te jeg jeg skul­le å nær­me­re inn på hva Uldal fak­tisk dri­ver med.

I de epi­so­de­ne vi har sett, har Uldal brukt tek­nik­ker som kal­les sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring og eks­po­ne­rings­te­ra­pi. Vi har også hørt ham benek­te at han gjør det, og vi har hørt ham påstå at sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring og eks­po­ne­rings­te­ra­pi er noe annet enn det det fak­tisk er. Så hva er det, fak­tisk?

Når Uldal blir spurt om hvor­for ikke psy­ko­lo­ger kun­ne kurert like effek­tivt, sva­rer Uldal at sam­ta­ler har begren­set ver­di i sam­men­hen­ger som de vi ble pre­sen­tert for i epsi­so­den – som om psy­ko­lo­ger vil­le brukt sam­tale­te­ra­pi i de til­fel­le­ne vi ble vist. Hvor­for vet ikke Uldal det­te?

Psy­ko­lo­ger vil­le brukt sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring og eks­po­ne­rings­te­ra­pi – som Uldal påstår er for bru­talt. Så enten vet han ikke hva det er, eller han gjør seg dum­me­re enn han er. For han påstår jo på fan­sida si at hvis eks­po­ne­rings­te­ra­pi vir­ker, så vil­le pasi­en­te­ne hans blitt bed­re når han tok dem med til den angst­fyl­te situa­sjo­nen. Men det blir de jo bare mer redd av. Det er ikke sånn eks­po­ne­rings­te­ra­pi fore­går, men jeg har sett lære­re behand­le ele­ver med pre­sen­ta­sjons­angst slik, og det er stygt. Men lære­re har ikke utdan­ning i slikt. Uldal, der­imot, bur­de hatt greie på det­te..

Eks­po­ne­rings­te­ra­pi betyr ikke å kas­te folk uti det. Det er en tek­nikk hvor folk var­somt blir intro­du­sert for ting som min­ner om det som er angst­frem­kal­len­de. Med sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring blir de vei­le­det til å fore­stil­le seg sta­dig mer rea­lis­tis­ke utga­ver av den angst­frem­kal­len­de situa­sjo­nen. Det er det­te psy­ko­lo­ger vil­le gjort i de til­fel­le­ne vi er blitt vist.

Uldal lyver, eller han vet ikke hva han snak­ker om.

I det hele tatt er pro­ble­met med Uldal er at han er så nes­ten.

Han bru­ker eks­po­ne­ring og sys­te­ma­tisk desen­si­ti­vi­se­ring, men bare nes­ten.

Han har litt over­sikt over en del aner­kjen­te meto­der, men bare nes­ten.

Nav­net hans rimer litt på tull­ball, men bare nes­ten.

nb_NONorwegian