TVNorge, Søndag 13. mars klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Det som slår med med tanke­felt­te­ra­peu­te­ne, etter å ha dis­ku­tert med dem både her og der og sett dem på TV, er hvor stort omfan­get er av alt de ikke kan.

Som har vært gjen­tatt her til det kjed­som­me­li­ge: Tanke­felt­te­ra­pi er gam­mel og ikke vel­dig god vin på nye flas­ker. Mats Uldal har tatt kjen­te tek­nik­ker fra psy­ko­lo­gi, lagt til litt øst­lig mys­tikk, og påstår at det han har fun­net opp er nyere og bed­re enn alt annet, og at Norsk Psy­ko­log­for­ening går bak­lengs inn i fram­ti­da når de ikke tror på det han kom­mer med. Tanke­felt­te­ra­peu­te­ne på sin side mener at vi mot­stan­der­ne er rå og hjerte­løse når vi ikke slip­per dem til.

Nå er jeg nødt til å være arro­gant igjen. Pro­ble­met med de TFT-erne jeg har vært i dis­ku­sjon med, inklu­dert Mats Uldal, er at de ikke vet hva de snak­ker om.

Mats Uldal blir spurt om hvor­for ikke pasi­en­te­ne hans like gjer­ne kun­ne gått til psy­ko­log. Han sva­rer at det er begren­set hva man kan få til med sam­ta­ler. Men psy­ko­lo­ger bru­ker ikke bare sam­ta­ler. Hund­re års psy­ko­lo­gisk forsk­ning, som Uldal åpen­bart ikke kjen­ner til, omfat­ter tek­nik­ker som til for­veks­ling lig­ner de Uldal bru­ker – samt and­re tek­nik­ker som han åpen­bart ikke har hørt om. Eller som han later som han ikke har hørt om.

Mats Uldal blir spurt om hva han mener om eks­po­ne­rings­te­ra­pi (som er en meto­de han vit­ter­lig bru­ker). Nei, det er for bru­talt, sier han. Han mener også at der­som eks­po­ne­rings­te­ra­pi had­de vir­ket, så bur­de de pasi­en­te­ne han har tatt med til de situa­sjo­ner de har angst for, blitt bed­re av det. Mats Uldal vet alt­så ikke hva eks­po­ne­rings­te­ra­pi er. Eller han later som han ikke vet hva det er.

Hver gang noen kom­mer ut og tar TFT i for­svar, goog­ler jeg nav­net deres. Det er all­tid en som sel­ger TFT. Bak­grun­nen deres er gjer­ne en lang, trau­ma­tisk his­to­rie, gjer­ne i psy­kia­tri­en, som end­te med at de ble behand­let med TFT og føl­te seg bed­re. Der­et­ter vil de ut og red­de res­ten av ver­den slik de selv ble red­det. Litt som tek­no­lo­ger som får en burnout, opp­da­ger de myke side­ne ved livet, og så vil bli sosio­no­mer eller i det mins­te begyn­ne å job­be i per­so­nal.

Skal man behand­le men­nes­ker, så skal man gid­de å ta den utdan­nel­sen som er nød­ven­dig – og den utdan­nel­sen er ikke ei kort inn­fø­ring i TFT. Det­te ser vi tyde­lig demon­strert på pro­gram­met – dvs. vi av oss som har den fag­li­ge kom­pe­tan­sen som TFT-til­hen­ger­ne åpen­bart ikke har nok etikk til å til­eg­ne seg.

Nå hind­rer etikk meg i å være mer spe­si­fikk – men fle­re av de som ble behand­let med TFT i TV-seri­en så langt sli­ter helt åpen­bart ikke bare med det de kom til Uldal med. Fle­re and­re har kom­men­tert det­te, også den and­re psy­ko­lo­gen som er blitt inter­vju­et i seri­en. Det er gans­ke skum­melt at TFT-til­hen­ger­ne helt åpen­bart tror at tera­pi er å behand­le pasi­en­ter for det pro­ble­met de pre­sen­te­rer for tera­peu­ten, Tera­pi er mye mer enn det – og selv om man åpen­bart skal ha så mye respekt for pasi­en­ten at man begyn­ner med det pasi­en­ten for­tel­ler deg er mest pro­ble­ma­tisk, så skal man ikke stop­pe der – og man skal hel­ler ikke begyn­ne behand­lin­gen før man kjen­ner pasi­en­ten atskil­lig bed­re.

Det hand­ler om å ha respekt for faget, for kunn­ska­pen, og for pasi­en­ten. Jeg opp­le­ver vel­dig sterkt at det­te mang­ler TFT-til­hen­ger­ne.

nb_NONorwegian