Døden i nabolaget

Hvor­dan for­stå det som er skjedd? Og hvor­dan leve med det?

Å for­stå hva som er skjedd er ikke mulig. Det kun­ne vært et av mine barn som var på Utøya. Det kun­ne vært meg som måt­te leve med tom seng, tomt rom, ran­sel som ikke skal bru­kes len­ger.

Vi vil gjer­ne for­stå. Det førs­te vi må god­ta er at det er ikke mulig. Det fin­nes gale men­nes­ker. Det er ikke man­ge. Det er ikke de som er ansvar­li­ge for fleste­par­ten av døds­fal­le­ne i ver­den. Men de er eks­tra skrem­men­de. Natu­ren er ufor­ut­sig­bar, men men­nes­ker skal man kun­ne sto­le på at ikke gjør sånt ut av tom­me luf­ta uten for­var­sel og uten mulig­het til å beskyt­te oss.

Vi må leve med usik­ker­he­ten. Og vi må leve med det som skjer etter­på.

Der­som du er pårø­ren­de eller berørt av det­te på noen måte, kan det­te være kjekt å vite:

Det er fast­le­gen som er kon­takt­punk­tet når det gjel­der å få hjelp. Det er fast­le­gen som kan set­te deg i kon­takt med psy­ko­log eller psy­kia­ter.

Reak­sjo­nen du kom­mer til å få som pårø­ren­de, er panikk. For­nek­tel­se. Sin­ne. Og over tid, depre­sjon.

Depre­sjo­nen kom­mer til å vare i fra et halvt år til to og et halvt år. Det vil ta tid å kom­me ut av den. Uten pro­fe­sjo­nell hjelp vil det ta lang tid.

Sam­men med depre­sjo­nen er det van­lig å ha søvn­pro­ble­mer, for­døy­el­ses­pro­ble­mer, og hukom­mel­ses­pro­ble­mer.

Du kan ikke rushe det å kom­me ut av den. Du bør god­ta føl­gen­de: At det er tungt å kom­me over. At det tar tid. Og at du kom­mer til å kom­me over det – selv når du føler at du ikke for­tje­ner eller bør kom­me over det.

Barn mer­ker frykt, angst og sin­ne hos voks­ne. Har du barn, så la dem få vite at du sli­ter nå. Så føler de seg tryg­ge på at de for­and­rin­ge­ne de ser hos deg ikke skyl­des noe annet. Barn kom­mer typisk let­te­re over slikt som det­te enn voks­ne. Det er gren­ser for hvor mye du bør snak­ke med dem: De skal ikke være din støt­te, du skal være deres støt­te og de skal vite hva grun­nen er når det er vans­ke­lig.

Er du pårø­ren­de eller står nært noen av ofre­ne eller er berørt på noen annen måte: Det­te skal du ikke tro du fik­ser på egen hånd. Søk ut til hjelp. Det­te er for alvor­lig og du er for vik­tig til at det­te skal du kla­re ale­ne.

 

 

 

nb_NONorwegian