Noen erfaringer med Cabstone USB Billader

Noen dager byr på over­ras­kel­ser. Som f.eks. den dagen jeg åpen­bart dro en Voe og ble spurt om å omta­le et pro­dukt på blog­gen min. Her er omta­len.

Det dum­pet ned i post­kas­sa mi (For alt jeg vet la post­bu­det den ned pent og for­sik­tig) ei pak­ke fra MyTren­dyP­hone – en liten, sner­ten og hvit bil­la­der.

Boksen
Cabstone USB Bil­la­der før pak­ka ble åpnet

Noe som har frust­rert meg enormt med embal­la­sjen til dings­er den sis­te tida, er at man må ha ham­mer, mei­sel og Bibel for å åpne dem. Tjukk og hard skal plas­ten være. Men pak­ka som dings­en kom i var rett og slett bare å åpne, så fikk man til­gang til her­lig­he­ten.

Timsinbil
Cabstone USB Bil­la­der plug­get i part­ners bil på vei til salgs­møte

OK, de had­de juk­sa litt. De viss­te at jeg had­de iPhone. Det de nok ikke var fullt så klar over er at jeg ikke har bil. Så hvor­dan over­le­ver man som kon­su­lent uten bil? Jo, man sit­ter på. Og er man mye i møter til og fra, da går bat­te­ri­et. Men når man sit­ter på, da har man til­gang til bil­la­der. Hvis man kjen­ner den man sit­ter på med pas­se godt.

Dings­en er liten og fin, den går lett i lom­ma, og det fulg­te med en ordent­lig solid USB-til-iPhone-kabel. En solid og flek­si­bel sak. And­re bil­la­de­re har ofte enten en bil­lig kabel, eller en som er i mer solid mate­ria­le og vans­ke­li­ge­re å bøye rundt ting. Den­ne lik­te vi.

IMG 1190
Plug­ger i støps­ler. Den fra Apple (nr. 2 fra venst­re) er laget rik­tig. Cabstone USB Bil­la­der helt til høy­re.

Dings­en kom­mer med en liten plugg til å stik­ke i siga­retten­ne­ren i bilen (det heter vel ikke det len­ger?). Det føl­ger også med en plugg til å stik­ke i en van­lig stikkon­takt. Pro­ble­met med den er illust­rert i enda et bil­de: En plugg skal ikke være så stor at den tar plass for and­re plug­ger. Den­ne er akku­rat på gren­sa. Som vist på illust­ra­sjo­nen er Apple de enes­te som gjør det­te rik­tig i det aktu­el­le til­fel­let: Tren­ger man noe eks­tra i ei strøm­for­sy­ning baker man det ikke inn i plug­gen.

Untitled 4
Slik skal det gjø­res der­som elekt­ro­nikk tru­er med å gjø­re plug­gen for stor.

Alt i alt er vi såre for­nøyd. Bil­la­de­ren er lett, solid, kos­ter nes­ten ingen­ting (143 kro­ner) og er et kjær­kom­ment til­skudd til sli­tet med å sør­ge for at mobi­len er ladet og ope­ra­tiv. Men en dings å bli eksta­tisk over er den ikke – den er der og gjør job­ben sin og slik er det med den saken.

PS Det jeg vir­ke­lig tren­ger er et shell til iPhone med inne­byg­get bat­te­ri.

nb_NONorwegian