Det forundrer visst folk at de gjenværende etter Utøya ikke får tilstrekkelig oppfølging.

Depre­sjon og post-trau­ma­tisk stress-syn­drom er ikke bare-bare. Her er litt om hva som må tas tak i etter Utøya.

Nær­me­re åtti ung­dom­mer ble drept av en enkelt mann i en aksjon som sav­ner side­styk­ke ikke bare i Nor­ge, men også sto­re deler av ver­den. Nor­ge har til nå stort sett vært for­skå­net for sånt. Ung­dom vokser opp med at slikt som det­te skjer ikke dem, og hel­ler ikke men­nes­ker de kjen­ner. Ikke bare det –

ung­dom vokser opp uten å kjen­ne de helt sto­re tra­ge­die­ne – så når de inn­tref­fer, har ikke ung­dom­me­ne sam­men­lig­nings­grunn­lag. De har ikke erfa­ring med at sånt kom­mer de over.

I den uto­pis­ke roma­nen Wal­den Two beskri­ves et sam­funn hvor omgi­vel­se­ne er til­rette­lagt slik at alle kan kom­me gjen­nom dagen uten sær­lig mye bry, og gjen­nom livet uten de sto­re utford­rin­ge­ne. Der­for blir det fun­net opp kuns­ti­ge og kon­trol­ler­te prø­vel­ser – nett­opp for at inn­byg­ger­ne i Wal­den Two skal få de opp­le­vel­se­ne som vi i Nor­ge stort sett ikke lærer oss å tak­le. Erfa­ring med at etter ned­tur kom­mer opp­tur er en av de vik­tigs­te erfa­rin­ge­ne et men­nes­ke kan gjø­re – hvis det skal bli vok­sent.

Men dis­se ung­dom­me­ne, de som over­lev­de Utøya eller sto nært noen av de som ikke gjor­de det, man­ge av dis­se ung­dom­me­ne, de har nok ikke det.

Og de har møtt et psy­kisk helse­vern, vir­ker det som, som tror at noen få sam­ta­ler og en minne­stund på Utøya er nok til å kom­me over det. Og rådet de får på Dag­revy­en i kveld, var å opp­søke hjelp hvis de har behov for det.

Newsflash. Ung­dom­mer opp­sø­ker ikke hjelp hvis de har behov for det.

Jeg har vært i kon­takt med ung­dom­mer hele livet – via stu­dent­for­enin­ger, som for­el­der, og i fag­li­ge og yrkes­mes­si­ge sam­men­hen­ger. Det er tra­gisk mye udiagnos­ti­sert depre­sjon, PTSD, og annet der ute. Og opp­sø­ker ung­dom­mer som sli­ter, hjelp?

Nei.

  • Man­ge av dem vet ikke at man ikke skal ha det sånn.
  • De tror det tar evig­he­ter å få hjelp (og det har de jo til en viss grad rett i).
  • De tror at hvis de først får hjelp, så tar de plas­sen fra noen som vir­ke­lig tren­ger det.

Ung­dom­me­ne fra Utøya må vi reg­ne med i til­legg sli­ter med skyld­fø­lel­se. Det skul­le ha vært dem, og ikke de som fak­tisk døde. Det er helt nor­malt å ten­ke sånn. Man­ge av dem har nok ikke sto­re erfa­rin­gen med døds­fall, hel­ler.

Det skal ikke være de som har ansva­ret for å opp­søke hjelp – det lig­ger i depre­sjo­nens natur at det gjør de ikke. De må bli sett.

Det­te skal det ansvar­li­ge helse­per­so­nell vite.

Det er ikke så him­la vans­ke­lig å se hvem av ele­ve­ne i klas­sen det er som sli­ter. Det skal være kjent blant lære­re og helse­per­so­nell at det kan ta fle­re år å kla­re å leve nogen­lun­de nor­malt etter noe slikt som det­te. At ung­dom­me­ne etter Utøya sli­ter med høyt fra­vær og syk­dom – det er å for­ven­te. Det­te bur­de de som har ansva­ret for opp­føl­ging ha reg­net med. Infor­mert fami­li­er om. For­be­redt.

Det­te skal ikke kom­me som noen over­ras­kel­se på noen.

 

nb_NONorwegian