Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6 – 16

Det har vært øns­ke, for­mid­let til både Men­sa og Lyk­ke­li­ge barn, å ha fle­re til­bud for pri­vat WISC-tes­ting av barn. Del­vis for­di PPT nødig utre­der barn bare der­som for­eld­re mis­ten­ker at bar­net er bega­vet, og del­vis for­di man­ge kom­mu­ner har lang vente­tid hvor WISC-tes­ting er en flaske­hals. Men­sa til­byr pri­vat WISC-tes­ting nå.

WISC-IVMen­sas til­bud er ikke et alter­na­tiv til PPT-utred­ning. Bare PPT kan utre­de, og bare PPT kan hen­vi­se til BUP og and­re instan­ser. Men PPT kan ta imot en WISC utført av Men­sa (hør med din PPT først om de er vil­li­ge til det, og under­strek at bar­net blir WISC-tes­tet av psy­ko­log!), og der­ved sør­ge for at ting skjer ras­ke­re. Og der­som PPT ikke vil WISC-tes­te, så er det­te et til­bud til de som øns­ker å få bekref­tet om bar­net deres er bega­vet.

Til­bu­det fra Men­sa inklu­de­rer en time sam­ta­le med bar­net før tes­ting og en time vei­led­ning av for­eld­re etter tes­ting, uav­hen­gig av test­re­sul­ta­tet. Vi vil nødig bare gjø­re en test – intel­li­gens­tes­ting av barn har fle­re etis­ke aspek­ter som ikke i like stor grad tel­ler for voks­ne. Vi vil være sik­re på at bar­net for­står hva som skal skje og at de voks­ne for­står hva resul­ta­tet inne­bæ­rer.

Men­sa kan ikke til­by refu­sjon via NAV, der­for er det­te ikke bil­lig: Vi set­ter i hvert fall fore­lø­pig pri­sen til 6500,– (ikke MVA-belagt tje­nes­te).

Loka­let vi nor­malt vil bru­ke lig­ger i Rome­ri­ke Helse­bygg, Damp­sag­vei­en 4, 2000 Lille­strøm, bak Lille­strøm buss­ter­mi­nal. Det er ca. to minut­ter å gå fra Lille­strøm tog­sta­sjon, som igjen lig­ger ca. 10 minut­ter med tog fra Oslo.

Vi reg­ner vel ikke akku­rat med å bli over­svømt med hen­ven­del­ser. Det­te er gans­ke enkelt et til­bud til de som er inter­es­sert.

nb_NONorwegian