22 Juli i fjor

Døds­tal­let var klart seint om kvel­den den 22., hus­ker jeg, men jeg had­de lagt meg. Da jeg våk­net, var førs­te mel­ding på Face­bo­ok til meg fra noen jeg ikke har hørt fra før eller sei­ne­re, en beskjed om at han håpet jeg had­de sovet godt, for det var ikke gode nyhe­ter å våk­ne til.

Tal­let ble ned­jus­tert sei­ne­re, men 77 er ikke noe mind­re ufat­te­lig enn de nær­me­re hund­re det ble spe­ku­lert i før opp­tel­lin­ga var fer­dig. 

En fasci­ne­ren­de påmin­nel­se, det­te, om at ingen­ting er sik­kert og at ingen­ting varer evig.

Pulp – Help The Aged

And in the mean­time we try to for­get that not­hing lasts fore­ver

Utsikt over ÅrdalDagen etter kjør­te jeg for­bi Utøya på en len­ge plan­lagt ferie. Som gikk gjen­nom Årdal, som er det førs­te ste­det jeg har min­ner fra (jeg er født på Sunn­dals­øra) og til svi­ger­for­eld­re i Malm i Nord-Trøn­de­lag. Jeg var lik­som ikke der det skjed­de – jeg var på ferie og fikk stort sett ting bare via web.

Jeg kla­rer ikke helt å iden­ti­fi­se­re meg med mot­stan­den mot mons­ter­mas­ter på Vest­lan­det. Jeg kan ikke ten­ke meg et vest­lands­lan­skap uten høy­spent­mas­ter.

Jeg skjøn­ner ikke at jeg ikke tok fle­re bil­der.

[yout­ube http://www.youtube.com/watch?v=raH8HBpkkpY]

Jeg hus­ker twit­ter-dis­ku­sjo­nen hvor jeg ble beskyldt for å være naiv da jeg men­te det ikke var sik­kert at fyren som skøyt på Utøya var mus­lim. Jeg hus­ker hvor uvir­ke­lig vest­lands­lan­ska­pet føl­tes. Og jeg tenk­te på hva kon­se­kven­se­ne av det­te vil­le bli.

En ting var sik­kert – vi vil­le ikke lære noe av det­te. Men ting vil­le kom­me fram.

Jeg tror fort­satt ikke folk helt skjøn­ner hvor ille det står til med psy­kia­tri­en. Ikke engang da en leden­de over­lege et sted – hus­ker ikke hvem og når – sa på TV at hvis man var påøren­de eller over­le­ven­de, og ikke føl­te seg helt god, så måt­te man ikke nøle med å be om hjelp. Som om det å spør­re om hjelp er noe depres­si­ve ung­dom­mer med sur­vi­vor’s guilt gjør. Hvor­for vet ikke psy­kia­te­ren det? Ja, noen av dem gjø­re det sik­kert … De to sprri­ken­de sak­kyn­di­ge rap­por­te­ne. Folk som men­te kon­se­kven­se­ne bur­de være bestem­men­de for vur­de­rin­ge­ne. Juris­ters avslø­ring av at jus­sen ope­re­rer med et anti­vi­ten­ska­pe­lig men­neske­syn.

Den klem­men­de kon­sen­su­sen om at vi skal ha mer åpen­het, mer fri­het, mer demo­kra­ti, og nåde den som mener noe annet! Ja, ikke at jeg mener noe annet … 

Det er fort­satt et års vente­tid på psyko­te­ra­pi på Rome­ri­ke. Jeg tror jeg har hatt pasi­en­ter som har det sam­men­lign­bart med over­le­ven­de fra Utøya. Vel had­de de noen kji­pe timer, men de var stort sett res­surs­ster­ke, man­ge av dem. Ikke at jeg unner meg selv og and­re å opp­le­ve noe sånt. Men behand­lings­kø­ene er ikke blitt noe kor­te­re, ver­ken for dem eller and­re, det sis­te året.

Vi er fort­satt mot døds­straff her i lan­det. Det er lov å være litt stolt av å være norsk, kan­skje.

nb_NONorwegian