Arbeidsgivere foretrekker utadvendte: Vet de hva de ser etter?

Ser på finn.no nå. 1502 stil­lin­ger for utad­vend­te, 0 for inn­ad­vend­te og ca 5 for intel­li­gen­te (dog stort sett sosi­alt).

Det er fasci­ne­ren­de hvor­dan utad­vendt er et hon­nør­ord i stil­lings­an­non­ser. Finn har akku­rat nå 13 837 ledi­ge stil­lin­ger. I 10% av dem skal man alt­så helst være utad­vendt. I ingen av dem er det behov for inn­ad­vend­te. Og bare i fem av dem er det behov for intel­li­gen­te. 

Men hva mener de nå med utad­vendt? Jeg tror jeg vet det. Jeg tror de mener at de vil ha men­nes­ker som er snil­le og bli­de. I mot­set­ning til sur og tverr, som de da tror er det sam­me som inn­ad­vendt. Og det er jo rime­lig på én måte. Vi vil jo ha hyg­ge­li­ge kol­le­ger. Men det er en del, tror jeg, som stik­ker dype­re enn det­te.

Sett nå f.eks. at man bestem­mer seg for å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting i anset­tel­sen. Så tror man at eks­tra­vert betyr det sam­me som utad­vendt, og at utad­vendt betyr det sam­me som snill og blid. Siden eks­tra­vert ikke betyr snill og blid – ikke i det hele tatt, ikke på noen måte – men det betyr noe av det sam­me som utad­vendt – så er det ikke rart der­som man ender opp med and­re men­nes­ker enn man skul­le øns­ke seg. Men det stik­ker dype­re enn dét.

De fles­te som dri­ver med anset­tel­ser, vet ikke at det er mulig å ran­ge­re søker­ne etter leve­rings­dyk­tig­het. De tror at det bes­te man kan gjø­re, er å ute­luk­ke de som i hvert fall ikke kan gjø­re job­ben – og så anset­te den tri­ve­ligs­te av de som er igjen. Du får ikke fei­lan­set­tel­ser på den måten, nød­ven­dig­vis – du anset­ter jo flin­ke folk.

Men du anset­ter ikke de flin­kes­te du kun­ne ha fått. Det fin­nes et mor­somt malen­de eksem­pel. En av de førs­te ordent­li­ge job­bana­ly­se­ne i arbeids­li­vet. Et ame­ri­kansk fir­ma som ansat­te lang­trans­port­sjå­fø­rer. De plag­des med høy turn­over. Alt­så at folk ikke ble len­ge i job­ben. Og trod­de det skyld­tes at det var en slit­som jobb. Til noen for­klar­te dem at det kan­skje fin­nes men­nes­ker som tri­ves med den type jobb, men at de ikke så etter de rik­ti­ge egen­ska­pe­ne når de ansat­te. Så de inter­vju­et de som fak­tisk ble len­ge i job­ben, og gjor­de job­bana­ly­se. 

Det de had­de gjort, er det alle gjør: Ansat­te de søker­ne som had­de doku­men­tert erfa­ring og kom­pe­tan­se, og som de sjøl kun­ne ten­ke seg å dra på hytte­tur med. Nå gikk de over til fak­tisk å søke etter intro­ver­te – og opp­da­get at inne­slut­te­de og lite sosia­le men­nes­ker var akku­rat det de treng­te. 

Jeg er stygt redd for at fir­ma­er som helt eks­pli­sitt søker etter «utad­vend­te», mang­ler kom­pe­tan­se på å vite hva de bør se etter.

Men hvor­dan og på hvil­ken måte har jeg bare vage ide­er om. Noen bur­de fors­ke på det­te.

Se også http://www.grendel.no/content/nyttekalkulator-hva-er-roi-ved-bruk-av-personlighetstester

 

nb_NONorwegian