Om begavede barn og to lærere som ikke ønsker å forstå dem

Den fas­te lese­ren av den­ne blog­gen vil muli­gens ha fått med seg at når jeg ikke blog­ger, er jeg psy­ko­log, og noe av det jeg job­ber med som psy­ko­log, er bega­ve­de barn som er mis­tiplas­set i sko­len (hva jeg er når jeg blog­ger kan man sak­tens spe­ku­le­re i). Det er nylig kom­met to blogg-artik­ler fra lære­re:

hvor det solid doku­men­te­res at det er all mulig grunn til å støt­te arbei­det for de bega­ve­de barn.

I den sam­men­hen­gen vi snak­ker om nå, fin­nes det hoved­sa­ke­lig to slags bega­ve­de barn: De som skå­rer høyt på IQ-tes­ter og hvor pre­sta­sjo­ne­ne på sko­len ikke står i stil med det­te: Alt­så de hvor ver­ken lære­re, for­eld­re eller barn for­står at bar­net bur­de ha pres­tert mye bed­re. Også er det de som helt klart er skole­flin­ke. I den­ne sam­men­hen­gen snak­ker vi alt­så om barn som helt spe­si­fikt har en egen bega­vel­se når det gjel­der det å kun­ne ten­ke. 

Sko­len, PPT og BUP (de to sist­nevn­te er da instan­ser som har som opp­ga­ve å vei­le­de evt. gi tera­pi til barn som er mis­til­pas­set) har nor­malt solid kom­pe­tan­se på barn med atferds­vans­ker eller lære­vans­ker. Grun­nen til at noen psy­ko­lo­ger, f.eks. jeg, er opp­tatt av bega­ve­de barn er at også bega­ve­de barn kan ha utford­rin­ger på sko­len. Dis­se utford­rin­ge­ne, som det gis to ekla­tan­te eksemp­ler på i det føl­gen­de, er ikke så godt for­stått.

Jeg vil i det føl­gen­de gjø­re mitt for at to lære­re føler seg støtt

Lise.

Lise har f.eks. grun­dig mis­for­stått hva intel­li­gens er. Det­te er ikke så rart, kan­skje – iføl­ge nyere forsk­ning er den gjen­nom­snitt­li­ge lærer ikke så smart. Noe arbei­det mitt med IQ‑testing av intel­li­gen­te barn har lært meg, er at man må være intel­li­gent for å gjen­kjen­ne intel­li­gens. 

Så for å ta det én gang til: Intel­li­gens hand­ler ikke om å vite mer enn de and­re. Det hand­ler om å kun­ne bru­ke det man har, mer effek­tivt. Intel­li­gen­te barn er, i gjen­nom­snitt, typisk mer flek­sib­le enn and­re. De behers­ker et stør­re spenn av situa­sjo­ner. 

Noen intel­li­gen­te barn har det ikke sånn. Beho­vet deres for flek­si­bi­li­tet kan f.eks. kom­me i vei­en for skole­ar­bei­det. Noen av dem unde­ryter, slik at det ikke er mulig å se om de er intel­li­gen­te eller ikke. De blir avslørt på sesjo­nen, eller av psy­ko­lo­gen hvis de ende­lig hav­ner i tera­pi. 

Lise sier dog noe som er inter­es­sant:

For­skjel­len mel­lom alle dis­se van­li­ge pluss minus og de jeg bare har hørt om gjen­nom beskri­vel­ser, vir­ker å være at vi kan stil­le krav til dem alle, bort­sett fra de som er spe­si­elt intel­li­gen­te, de som har meget høy iq. Og der, der mis­ter de meg. Der er jeg ikke med på note­ne len­ger. Hvor­for er dis­se ele­ve­ne fri­tatt fra plik­ter, fra kje­de­lig­he­ter?

Så langt i teks­ten har jo Lise for­lengst slut­tet å være med på note­ne – hun vet åpen­bart ikke hva intel­li­gens er og hva det bru­kes til.  Men ja, noe av arbei­det jeg gjør med intel­li­gen­te barn er å lære dem til å kje­de seg. Pro­ble­met er jo at de intel­li­gen­te bar­na kje­der seg mye for­te­re enn res­ten. Og de får dår­li­ge arbeids­va­ner for­di de ikke tren­ger å job­be med lek­se­ne før langt uti skole­lø­pet. 

Maren

Maren for­kla­rer i sitt blogg­inn­legg hvor­for jeg ikke kom­mer til å stem­me Arbei­der­par­ti­et. Dvs. det er jo det hun prø­ver å få meg til å gjø­re.

Ja, Maren, alle barn er gode, søte, snil­le, ver­di­ful­le og for­tje­ner alt godt. Og alle er bega­ve­de på hver sin måte, der­som man ikke stil­ler and­re krav enn at folk skal gjø­re så godt de kan. Arbeids­gi­ve­re, der­imot, gjør ikke det. Og det gjør ikke sko­len som hun er lærer i hel­ler. Fak­tisk leg­ger sko­len gans­ke stor vekt på at indi­vi­ders bega­vel­se skal tall­fes­tes i karak­te­rer, og som vi vet:

Det er ikke slik at har du det ikke i hue, så har du det i bei­na. Bega­vel­se kom­mer i pak­ker. Den ungen i klas­sen som er flin­kest til å teg­ne eller mek­ke bil vil typisk også være god i mat­te og norsk. For­ut­satt at det er fle­re i klas­sen som dri­ver med det. Eller som Maren sier:

Alle barn er kom­pe­ten­te, og bega­ve­de på ett eller fle­re felt. Vi som peda­go­ger og for­eld­re har i opp­ga­ve å hjel­pe alle barn å fin­ne ut hva de er gode til, ska­pe mest­ring og byg­ge selv­til­lit på det grunn­la­get – og sam­ti­dig job­be med det bar­na ikke er like tryg­ge på.

Jada. Jeg skul­le øns­ke det­te var sant. Det er det ikke. Jeg set­ter pris på lære­re som gjør det de kan for å fin­ne ut hva som moti­ve­rer hver enkelt elev – men de mest bega­ve­de bar­na vil være blant de flin­kes­te i det mes­te. 

Å lære barn å opp­høye seg selv i for­hold til and­re, tror jeg at vil gi sosi­alt inkom­pe­ten­te voks­ne. Å vokse opp i dagens sam­funn i den tro at man er bed­re enn man­ge and­re, kan vir­ke eks­klu­de­ren­de. 

Maren Øst­bø, hvor sosi­alt kom­pe­tent er det å lan­ge ut, i et blogg­inn­legg som leses av man­ge, mot noe du over­ho­det ikke later til å ha for­ut­set­ning for å kun­ne set­te deg inn i? Jeg har sett langt fle­re bega­ve­de barn enn du, og er det noe de ikke føler seg, er det bed­re enn and­re. Det had­de vært om de var gode til å gå på ski, det. Å være fag­lig bega­vet er et sosi­alt han­di­cap og noe unger prø­ver å skju­le til helt opp i videre­gå­en­de sko­le.

Der­som unge­ne skal for­stå hvor­for de sli­ter med å hol­de moti­va­sjo­nen oppe i sko­len, hvor­for de sli­ter med å leke sam­men med barn som gir blaf­fen i om reg­le­ne for leken blir fulgt, etc. etc. etc., er det faktsk en for­del om de får vite at det er for­di de ten­ker mye for­te­re enn and­re. Får de brynt seg på and­re smar­te barn, lærer de seg at det tross alt all­tid fin­nes de som er smar­te­re enn en selv. 

Men det jeg gjer­ne skul­le likt å vite, er det­te: Hvor i all ver­den har du det fra at for­enin­gen Lyk­ke­li­ge Barn job­ber med å lære barn å opp­høye seg selv i for­hold til and­re? Har du vært på møter? Satt deg inn i lit­te­ra­tu­ren? Lært noe om peda­go­gikk og bega­ve­de barn? For­tell, jeg er lut­ter øre.

 

nb_NONorwegian