Mobbing i skolen, tiltak som ikke virker, og hvorfor menn ikke deltar

Jeg var nylig, som FAU-repre­sen­tant, til­ste­de i et møte hvor det ble fore­slått akti­vi­te­ter mot mob­bing som jeg ikke kom­mer til å ta del i for­di jeg anser det som bort­kas­tet tid. Her kom­mer det litt om hva og hvor­for.

Mob­bing i sko­len har vært tema len­ge. Jeg hus­ker at da musikk­læ­re­ren min i sjet­te klas­se tok fram til dis­ku­sjon et tema vi kun­ne lage noe rundt, avvis­te han mob­bing med den begrun­nel­se at han var lei det. Vi snak­ker 1977. Jeg for­sto ham alt den­gang.

Tema­et for FAU-møtet var alt­så at sko­len had­de kom­met uhel­dig ut på mobbe­sta­ti­stik­ken etter en tvil­som elev­un­der­sø­kel­se1.

Men uan­sett, sli­ke under­sø­ke­ler kan være fine til å vek­ke oss når vi har vært lei av til­tak mot mob­bing for len­ge. Så jeg er for å gjø­re ting, jeg. Med et for­be­hold. Jeg må ha den fjer­nes­te tro på at det jeg gjør vil ha noen effekt.

Utgangs­punk­tet vi fikk, var det­te:

Hva som ikke virker

Pro­ble­met er det­te: det stem­mer ikke. Eller med for­be­hold: Det er en pågå­en­de dis­ku­sjon mel­lom psy­ko­lo­ger og and­re sam­funns­vi­te­re om hvor­dan atferd over­fø­res fra for­eld­re til avkom. De som har empi­ri­en på sin side, er psy­ko­lo­ge­ne. Barn lærer ikke mob­be­at­ferd av for­eld­re­ne. De lærer av sine jevn­ald­ren­de. And­re har gjort en mye bed­re jobb enn jeg på å opp­sum­me­re hva forsk­nin­gen sier om det­te. Du fin­ner det her: Født sånn eller blitt sånn? Sja­lu menn, utro kvin­ner og hvor­for opp­dra­gel­se ikke vir­ker. Mer spe­si­fikt sies det at for­eld­re påvir­ker barn gjen­nom hvil­ke nor­mer de set­ter (hva de eks­pli­sitt til­la­ter eller ikke til­la­ter og hva slags kon­se­kven­ser de bru­ker), mens det er jevn­ald­ren­de som fun­ge­rer som rolle­mo­del­ler. Barn kopie­rer alt­så sine jevn­ald­re­ne hel­ler enn sine for­eld­re, mens for­eld­re­ne kan set­te førin­ger for hva slags atferd som kopie­res.

Det barn arver av sine for­eld­re, er hvor lett de lar seg lede til mob­bing. Den­ne arven er gen­etisk, ikke sosi­al. Der­for kan for­eld­re som opp­drar unge­ne så godt de – eller noen – kan, like­vel få barn som mob­ber. Da blir det vel­dig feil og vel­dig stig­ma­ti­se­ren­de å hev­de at barn har lært mob­be­at­ferd av for­eld­re­ne. Det som er involvert er langt mer kom­pli­sert enn som så.

Hva som virker

Nar­ko­tika­lan­ger­ne i skole­går­den har skjønt det: Det er de tone­an­gi­ven­de ele­ve­ne som set­ter stan­dar­den for hva som er rett og galt, mye mer enn hva for­eld­re­ne gjør – når bar­na er over en viss alder. Det som kan vir­ke, hvis det gjø­res rik­tig, er å iden­ti­fi­se­re de ele­ve­ne som fun­ge­rer som de mest effek­ti­ve rolle­mo­del­le­ne, og å sør­ge for at de opp­fø­rer seg som gode rolle­mo­del­ler. Å få til det­te uten at det blir stig­ma­ti­se­ren­de og uten at de aktu­el­le ele­ve­ne iden­ti­fi­se­rer seg selv som pri­vi­li­ger­te eller eli­te er ei utford­ring, men jeg tvi­ler på at den er umu­lig.

Vårt behov for trygghet og ritualer

Det vik­tigs­te pro­ble­met med mobbe­til­tak ret­tet mot for­eld­re er at de ikke når de for­eld­re­ne som tren­ger det. For­eld­re som har barn som mob­ber kan lett grup­pe­res i tre kate­go­ri­er

  1. De som ikke bryr seg
  2. De som bryr seg og som er åpne for eller selv har søkt til­tak
  3. Diver­se

De i grup­pe 1 vil man vans­ke­lig eller ikke i det hele tatt nå, uan­sett hva man gjør. Men man kan nå bar­na deres. Hvor­dan? Jo, ved å byg­ge opp trygg­het i sko­len.

Trygg­het er noe man for­mid­ler ved å være kon­se­kvent og ved å set­te opp ritua­ler og tra­di­sjo­ner. Vel var det kan­skje for mye av det­te i den sko­len som det ble gjort opp­rør mot i og med reform­pe­da­go­gik­ken og posi­ti­vis­me­stri­den på seksti­tal­let, men en baby ble kas­tet ut med bade­van­net. Hel­ler enn å byt­te ut pro­ble­ma­tis­ke riter og ritua­ler (fast salme­sang, skam­me­krok, para­de) med mer hen­sikts­mes­si­ge riter og ritua­ler, for­svant de. Ele­ver har i langt mind­re grad enn før fas­te ting de kan sam­le seg om. Ferier og høy­ti­der kom­mer for sjel­den. Sko­len bur­de hatt fas­te ruti­ner og reg­ler hver dag for å gi ram­mer og trygg­het og bekref­tel­se til ele­ve­ne på at ting som ele­ve­ne tar tak i blir fulgt opp. Nøy­ak­tig hvor­dan det­te skal fore­gå vet jeg ikke. Her er det rett og slett en jobb som må gjø­res både hva angår å over­be­vi­se om at det­te er vik­tig, og å fin­ne til­tak som er gode og prak­tisk gjen­nom­før­ba­re.

Hvorfor menn ikke deltar i skolearbeidet

Kvin­ner tren­ger, erfa­rings­mes­sig og obser­va­sjons­mes­sig, ikke annen begrun­nel­se for å være med på noe enn at de får anled­ning til å pra­te. Menn blir lei når ting ikke skjer. Det er der­for så få menn enga­sje­rer seg.

Som psy­ko­log fin­ner jeg all­tid under­hold­ning i å del­ta i ting, enten de er nytte­løse eller ikke, for­di jeg all­tid kan obser­ve­re og reflek­te­re rundt hvor­for ting skjer eller ikke skjer. Når både FAU og klasse­kon­tak­te­ne skal involve­res i noe som bur­de vært løst for len­ge siden, alt­så effek­ti­ve til­tak mot mob­bing, vet jeg at det blir bare snakk. Hel­ler set­te opp ei grup­pe på tre-fire fri­vil­li­ge som rap­por­te­rer direk­te til rek­tor med et pas­se makt­gi­ven­de man­dat, og som pløy­er gjen­nom tid­li­ge­re erfa­rin­ger og ser hva and­re har gjort før og hva som vir­ker. Men nei­da. I ste­det skal den­ne FAU-repre­sen­tan­ten ta med VG-artik­ler han ikke tror på for å lede debat­ter som han vet ikke vil gi noe resul­tat.

Ikke meg. Ikke den­ne gan­gen.

🙂

1 For ner­de­ne blant oss: Etter en tele­fon­sam­ta­le med den siter­te fors­ke­ren for­sto jeg det slik at i under­sø­kel­sen har man blant annet ikke for­stått at man ikke kan ta gjen­nom­snit­tet av kate­go­ris­ke vari­ab­le. Så man får gjen­nom­snit­tet av epler, pøl­ser, saft og vann.

nb_NONorwegian