Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no mel­der at svens­ke­ne har gjort noe jeg har øns­ket meg len­ge – per­son­lig­hets- og IQ-tes­tet ele­ver for å fin­ne ut hvil­ke per­son­lig­hets­fak­to­rer som er rele­van­te for å få gode karak­te­rer.

Karak­te­rer er høyst tvil­som­me som pre­dik­to­rer for leve­rings­dyk­tig­het i arbeids­li­vet (og også aka­de­misk for den saks skyld), men det må være rime­lig å anta at de ser noe om hva slags inn­sats som beløn­nes i sko­len. 

forskning.no mel­der nå at sko­len beløn­ner plikt­tro og nev­ro­tis­ke ele­ver.

Om tes­ten som ble brukt, mel­der forskning.no

Kart­leg­gin­gen av ele­ve­ne ble basert på ”de fem sto­re”, en psy­ko­lo­gisk kate­go­ri­se­ring for å vise hvil­ke typer atferd og trekk som for­kla­rer varia­sjon mel­lom per­son­lig­he­ter.

Og det er jo rik­tig. 

Big Five har jeg skre­vet mye mer om her: Om gyl­dig­het og ugyl­dig­het i per­son­lig­hets­tes­ting.

Noe som er litt kult er at de har fun­net noe av det som for­kla­rer hvor­for jen­ter gjør det bed­re enn gut­ter: Jen­ter er mer sam­vit­tig­hets­ful­le, og de er mer nev­ro­tis­ke enn gut­ter. Det­te bør utdy­pes litt, da.

De fem sto­re er fem sek­ker med per­son­lig­hets­trekk som lig­ner hver­and­re. De er for­søks­vis gitt opp­sum­me­ren­de navn, men vi liker dem ikke. For­di ingen kor­te navn sier sær­lig mye om trek­ke­ne de beskri­ver. Der­for liker noen av oss å bru­ke tall i ste­det. Enes­te pro­ble­met med dét er at folk kun­ne tro at fak­tor I var bed­re enn fak­tor V. Eller omvendt. Men det har jeg ikke tenkt på før nå, så det er nep­pe noe stort pro­blem.

Vi liker ikke så godt ordet sam­vit­tig­hets­full som benev­nel­se på fak­tor III. Sam­vit­tig­hets­full har van­lig­vis noe med respekt for auto­ri­te­ter eller and­re men­nes­ker å gjø­re, men fak­tor III går mer på tenden­sen til å like å få job­ben gjort helt uav­hen­gig av hva moti­va­sjo­nen er. Noen liker rett og slett å bli fer­dig med ting, uten at det nød­ven­dig­vis er for å til­freds­stil­le noen.

Vi liker defi­ni­tivt ikke ordet nev­ro­ti­sis­me som benev­nel­se på fak­tor IV. Jeg liker å snu ska­la­en og kal­le den følel­ses­mes­sig sta­bi­li­tet. Fak­to­ren går ikke på nev­ro­ti­sis­me som psy­kiatrisk dia­gno­se, men rett og slett på tendens til å uroe og bekym­re seg frem­for å ta ting med ro og la det sku­re. 

De jen­te­ne som alt­så gjør det bed­re enn gutt­te­ne er alt­så ikke nød­ven­dig­vis plikt­tro eller nev­ro­tis­ke slik som orde­ne bru­kes i dag­lig­språ­ket. Du kan like gjer­ne kal­le dem ryd­di­ge og påpas­se­li­ge. Det vet vi strengt tatt ikke før vi har sett på faset­te­ne. Hvis de fin­nes.

Men alt­så, er det noe pro­blem at ryd­di­ge og påpas­se­li­ge ele­ver får de bes­te karak­te­re­ne? OK, det had­de kan­skje vært kjekt om åpenhet/kreativitet/kultur (fak­tor V) ble beløn­net. 

Også så vel­dig typisk at den fak­to­ren som pre­di­ke­rer enda bed­re enn de to per­son­lig­hets­fak­to­re­ne, er IQ. 

nb_NONorwegian