Et år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke artik­ler i Stav­an­ger Aften­blad den sis­te tida, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror.

Gren­del har nå til­budt WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn i et år, og vi har så langt tes­tet 12. WISC er den intel­li­gens­tes­ten som PPT (Peda­go­gisk-Psy­ko­lo­gisk Tje­nes­te) til­byr ved utred­ning av barn. PPTs opp­ga­ve er egent­lig (muli­gens ikke uttrykt slik men i prak­sis slik) å utre­de barn med lære­vans­ker – ikke barn som rent gene­relt har pro­ble­mer i sko­len. Men PPT er en slags psykologisk/pedagogisk spar­ring­part­ner for sko­len rent gene­relt, der­for vil for­eld­re av og til ha reelt behov for tje­nes­ter fra PPT selv om bar­na ikke har lære­vans­ker, men f.eks. sosia­le pro­ble­mer.

Av og til vil sko­len nek­te hen­vis­ning til PPT. Grun­ne­ne kan være gode, dår­li­ge, eller ikke-eksis­te­ren­de. Van­lig­vis snak­ker man om at man ikke vil belas­te et alle­re­de sprengt PPT, eller at PPT ikke er rele­vant for­di bar­na ikke har lære­vans­ker. Da kan for­eld­re hen­ven­de seg til PPT og selv be om utred­ning. Det­te vil erfa­rings­mes­sig ikke sko­len like, men det er en vur­de­ring for­eld­re­ne må ta.

Men til saken: Hva viser resul­ta­te­ne?

Nå øns­ker jeg ikke å si noe spe­si­fikt om hvert enkelt barn, i og med at det er så få av dem at det er lett å kjen­ne seg igjen. Så jeg skal ikke gå i detal­jer. Men her er opp­sum­mert hva jeg har fun­net:

 Gjen­nom­snittStan­dard­av­vikStan­dard­feil
Fød­sels­år2003.422.110.61
Ver­bal for­stå­el­ses­in­dels117.1721.176.11
Per­sep­tu­ell reson­ne­rings­in­deks121.4213.273.83
Arbeids­minne­in­deks101.7515.594.50
Pro­ses­se­rings­has­tig­het100.9211.793.40
Full­ska­la-IQ112.5814.044.05
Gene­ral Abi­li­ty Index121.5816.504.76

Gjen­nom­snitt er akku­rat dét. Stan­dard­av­vik er i prin­sip­pet slik at ca. 68% fal­ler innen­for ± et stan­dard­av­vik, men for­de­lin­gen er vel­dig skjev, så det blir ikke slik i prak­sis. Stan­dard­feil er først og fremst for ner­der men sier noe om hvor skjev for­de­lin­gen er. Men for å ta et eksem­pel: Gjen­nom­snitt­lig alder på de som er tes­tet er ca 9 år, 68% er ca. mel­lom 7 og 11 år.

Når full­ska­la-IQ er 112 i snitt, så betyr det i prin­sip­pet at bar­na er blant de 30% smar­tes­te i klas­sen. Men når GAI (som til­sva­rer gam­mel IQ) er 121, så betyr det at de som tes­tes, bur­de vært blant de 7% smar­tes­te i klas­sen. Hvor­for det ikke er slik, vet vi ikke.

WISC er en intel­li­gens­test som, blant annet, måler IQ. Den deler også opp IQ i kom­po­nen­ter. De som er vel­dig inter­es­sert kan ha gle­de av å vite at den teo­re­tis­ke model­len som lig­ger bak WISC heter CHC (etter Horn-Cat­tell Gf-Gc-model­len). Den måler også intel­li­gens ut fra for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver. Men det tal­let som lig­ger nær­mest IQ er GAI, mens FSIQ er intel­li­gens med nogo att­åt. De vel­dig inter­re­ser­te hen­vi­ses til lit­te­ra­tu­ren. Men FSIQ er alt­så en vek­tet intel­li­gens-skår hvor pro­ses­se­rings­has­tig­het og arbeids­hu­kom­mel­se (kort­tids­hu­kom­mel­se) er tatt med i bereg­nin­ga. Høy­be­ga­ve­de barn er gjer­ne per­fek­sjo­nis­ter, de ten­ker seg mer om enn de tren­ger og utta­ler seg typisk ikke før de er helt sik­re. Ikke alle er sånn, men man­ge nok til at det gir utslag sam­men­lagt.

I tabel­len over er GAI > FSIQ, som er å for­ven­te. Den kolon­nen som er mest inter­es­sant er mean. Alt­så gjen­nom­snitt. Som er 121 for GAI. Spred­nin­gen er stor, men det er stan­dard­fei­len også. Der­som vi had­de hatt per­fekt nor­mal­for­de­ling, vil­le vi med et slikt snitt og et slikt stan­dard­av­vik hatt en del nede mot 100. Det har vi ikke. Alle bar­na som er tes­tet har hatt skå­rer godt over snit­tet, og ca. halv­par­ten er utvil­somt høy­be­ga­ve­de. Den gjen­nom­snitt­li­ge tes­te­de er smar­te­re enn 93% av gjen­nom­snit­tet og blant de tre smar­tes­te i en klas­se på 30.

Da jeg begyn­te med det­te, fikk jeg høre at jeg måt­te reg­ne med å bli ned­rendt av for­eld­re som håpet at bar­na deres var små Ein­stei­ner. Så har ikke vært til­fel­le. Alle har hatt barn i de øvers­te 10%, noen i de øvers­te 0.5%. Hvil­ket leder meg til at jeg føler ikke å ha fått for­kas­tet en hypo­tes­te jeg had­de da jeg begyn­te med det­te:

De fles­te for­eld­re øns­ker et barn med gjen­nom­snitt­lig IQ med poten­sia­le for å vin­ne OL på ski.

 

nb_NONorwegian