Slått ut av personlighetstest – og hva så?

Jeg leser i Aften­pos­ten om Astrid Lun­ke som fikk hake­slepp over å bli stemp­let som sky og reser­vert, og jeg ten­ker litt på veg­ne av oss som er sky og reser­ver­te. Eller kan­skje jeg ikke helt er det. Men det er ikke poen­get.

Det er en grunn til at jeg star­tet pro­sjek­tet i Veri­tas i 2001, var det vel, for å inn­føre ei ser­ti­fi­se­rings­ord­ning for bru­ke­re av arbeids­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter. Fort­satt vet jeg ikke om noen arbeids­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter som kan stemp­le noen som sky og reser­vert, og jeg er ser­ti­fi­sert på gans­ke man­ge. Men ikke alle, så det kan godt hen­de. Men like­vel. Hva sier nå det­te om per­sonen som blir tes­tet, at hun står frem med fullt navn i Aften­pos­ten og bedy­rer at nei, det er hun såmen ikke?

Ingen­ting, egent­lig. Men jeg ten­ker på hva det­te sier om tes­ting.

For det førs­te: I en ordent­lig test sam­men­li­gens man med tusen­vis av men­nes­ker. Hvis du får hake­slepp av at du er sky og reser­vert sam­men­lig­net med tusen­vis av men­nes­ker, kan det ten­kes at det sier en del om hvem du omgås. Hvem sam­men­lig­ner du deg egent­lig med? 

For det and­re: Hvor stor er risi­ko­en for å kom­me feil­ak­tig ut som sky og reser­vert i et inter­vju, i for­hold til risi­ko­en for å kom­me feil­ak­tig ut som sky og reser­vert i en test? Fasit­svar med to stre­ker under: Den er dob­betl så stor i et inter­vju, hvis tes­ten er god.

For det tred­je: Det set­tes spørs­måls­tegn ved om tes­ten måler rik­tig, men det dis­ku­te­res ikke om det fak­tisk spil­ler noen rol­le for stil­lin­gen om man er sky og reser­vert. Og fak­tisk: I de job­bana­ly­se­ne jeg har gjort, og dem er det en del av, er det sjel­den sli­ke fak­to­rer spil­ler noen rol­le for leve­rings­dyk­tig­het. De gjør det i salgs­stil­lin­ger og noen typer leder­stil­lin­ger. 

For det fjer­de: Det kom­mer fram av artik­ke­len at det­te er en hjem­me­snek­ret test, og leve­ran­dø­ren påstår at den er kva­li­tets­sik­ret i Sve­ri­ge. Newsflash: Det fin­nes ingen slik kva­li­tets­sik­ring i Sve­ri­ge. Det fin­nes en tje­nes­te hvor man kan få grans­ket og eva­lu­ert tes­ten, og så få en rap­port om hvor god den er. Rap­por­ten er skre­vet i et tek­nisk fag­språk som jeg og elle­ve and­re men­nes­ker i Skan­di­na­via kan lese, og de er så dyre at bare ner­der for­står ver­di­en av dem og gid­der å kjø­pe dem. En del test­for­lag har løy­et i åre­vis om at tes­ten deres er god­kjent i Sve­ri­ge. Da er det, for­mo­dent­lig, det­te de mener.

nb_NONorwegian