Siste nytt! IQ-testing ved ansettelser har vært vanlig lenge!

Ikke bare er det blitt van­li­ge­re å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser, det er blitt van­li­ge­re å bru­ke gode per­son­lig­hets­tes­ter. Gode per­son­lig­hets­tes­ter inklu­de­rer også evne­tes­ter – og evne­tes­te­ne er ofte så like IQ-tes­ter at man kan kal­le dem IQ-tes­ter. Blant bru­ker­ne er 

Og fag­for­enin­ger og tur­nus­le­ger for­tvi­ler. For hvem kun­ne vel ane at ver­den skul­le kom­me så langt at ikke bare selger­egen­ska­per skal tel­le ved anset­tel­ser?

Jeg får vel nes­ten kry­pe til kor­set og inn­røm­me at førs­te gang jeg bruk­te IQ-tes­ter ved anset­tel­ser var i 2005. Det kom­mer av at IQ er en svært god pre­dik­tor for leve­rings­dyk­tig­het ved anset­tel­ser. Den­ne hem­me­lig­he­ten er åpen­bart godt skjult. 

Blant kom­men­ta­to­rer som sier ting om IQ som ikke stem­mer, er fag­for­enings­le­der i Indu­stri Ener­gi, Leif San­de:

Leif San­de, for­bunds­le­der i Indu­stri Ener­gi, kom­mer med en real bred­side mot test­kåte lede­re.

Det­te er ille. For hva skal de med det? De opp­når jo ikke noe med det. Anset­tel­ser skal gjø­res ved hjelp av inter­vju­er, refe­ran­ser og vitne­mål, ikke tes­ter, sier San­de til E24.

Leif San­de mener alt­så at det er bed­re å bru­ke dår­li­ge meto­der enn gode meto­der når man skal anset­te. Det er jo, for å si det sånn, inter­es­sant. Hvor­dan begrun­ner han så det­te? Jo:

Du gjør jo ikke en bed­re jobb om du har høy IQ. Det er ikke det det hand­ler om. I ste­det hand­ler det om å kun­ne job­be godt sam­men med and­re. Nors­ke arbeids­ta­ke­re er gode til det, og i til­legg har de høy fag­lig kom­pe­tan­se og solid utdan­ning, sier han.

Hund­re års forsk­ning sier noe annet: Du gjør en bed­re jobb om du har høy IQ. Han gjør også den van­li­ge fei­len å tro at det ikke er sam­men­heng mel­lom IQ og sam­ar­beids­evne. (At det fin­nes kon­kre­te unn­tak betyr ikke at det ikke er noen sam­men­heng. Det hjel­per ikke å ha god sosi­al teft hvis du ikke er intel­li­gent nok til å bru­ke den). Men for å kom­me til poen­get, i klar­tekst: For en arbeids­gi­ver er det ikke nok å vite om to kan­di­da­ter at beg­ge har solid utdan­ning, høy fag­lig kom­pe­tan­se og kan sam­ar­bei­de godt med and­re. En av dem er flin­ke­re enn den and­re. Og det kan IQ-tes­ter måle bed­re enn CV, refe­ran­ser og inter­vu.  Enten San­de vil eller ikke.

Det står åpen­bart ikke bed­re til med kunn­ska­pen om IQ i helse­sek­to­ren (og det er i grun­nen litt skum­melt at snart fer­di­ge leger ikke vet det­te):

- En form for digi­tal IQ-test sier over­ho­det ingen­ting om du er en flink lege. Det er helt feil utvel­gel­ses­måte, sier Bjørg Bak­ke, leder i Norsk medi­sin­stu­den­ters for­ening.

Jo, den gjør det. IQ er en rask og bil­lig måte å fin­ne ut hvem som vil gjø­re den bes­te job­ben av kan­di­da­ter som ellers stil­ler nogen­lun­de likt.  Det er van­lig å inn­ven­de evne til sam­ar­beid også her, men IQ er ikke til hin­der for evne til sam­ar­beid, sna­re­re tvert imot, og evne til sam­ar­beid er svært vans­ke­lig å ran­ge­re.

Og her er sakens kjer­ne: ran­ge­re. Ber­gens Tiden­de skri­ver sile ut, men det er ei upre­sis for­mu­le­ring. Er du kom­met så langt i medi­si­ner­stu­di­et, er du intell­li­gent nok til å være lege. Det et syke­hus er inter­es­sert i, er å ran­ge­re søke­re slik at de bes­te kom­mer øverst på lis­ta. Erfa­ring, per­son­lig­het, moti­va­sjon er alle lodd i skå­la, og alle er vik­ti­ge og alle bør reg­nes med i ran­ge­rin­ga.

I de aktu­el­le eksemp­le­ne bru­kes det såvidt jeg skjøn­ner tes­ter fra Cut‑e og fra Hogan Assess­ment. De omfat­ter nok også per­son­lig­hets­tes­ter, og for å si det kort og bru­talt: Det er mye let­te­re å gjø­re feil når man per­son­lig­hets­tes­ter enn når man IQ-tes­ter. Men det er jo blant ting folk gjer­ne ikke vet. 

Men det blir nor­malt grovt under­vur­dert hvor vik­tig IQ er når de flin­kes­te skal skil­les fra res­ten. Det er det som blir gjort rik­tig hos Cap Gemi­ni og på Hauke­land. All ære til dem for dét. 

nb_NONorwegian