banalens ytterpunkter

Det er ikke til å kom­me fra at jeg har lest en god del tung lit­te­ra­tur. jeg har et grunn­fag i kuns­tig intel­li­gens og en pro­fe­sjons­ek­sa­men i psy­ko­lo­gi, og har til­med lest bøker som ikke sto på pen­sum­lis­ta. og var det noe vi lær­te da vi stu­der­te, så er det at tera­pi er, i man­gel av et dek­ken­de norsk ord, pro­found. Det hand­ler tross alt om ånd. Psy­ke. Ψ.

Er det noe jeg har lært av å være tera­peut, er det at livet hand­ler først og fremst om det bana­le. Det har det tatt meg gans­ke mye tid å inn­se. Jeg håper and­re tera­peu­ter ikke er like treige.

Mind­ful­ness, det­te påfun­net fra Asia som blir asso­si­ert med bud­dhis­me uten at jeg helt kan se hva det har med bud­dhis­me å gjø­re, hand­ler om det sam­me. Følel­ser er hver­dags­li­ge. Pro­ble­mer og utford­rin­ger er hver­dags­li­ge. Tera­peu­ten skal ikke job­be med det høyt­sve­ven­de. Tera­peu­ten skal job­be med det som skjer her og nå: At kli­en­ten flyt­ter per­spek­ti­vet sitt ned fra det sto­re per­spek­ti­vet hvor alle pro­ble­mer er små men hvor man hel­ler ikke får gjort noen­ting, til ned på jor­da.

Jovisst er ver­den pro­found også. Men det skal ikke tera­peu­ten job­be med. Tera­peu­ten skal job­be med å få hver­da­gen til å gå rundt. Det er opp­til kli­en­ten om kli­en­ten vil søke det ånde­li­ge eller ikke.

Men drei­er ikke tera­pi seg om det ånde­li­ge, da? Psy­ko­lo­gi? Stu­di­et av sjel og ånd?

Nei, ikke opp­rin­ne­lig. Det er ikke ånd psyche refe­re­rer til. Det er pust.

Psy­ko­lo­gi er stu­di­et av ting som pus­ter. Tera­pi er å gjø­re folk i stand til å pus­te. Gans­ke enkelt.

Ikke at det å gjø­re folk i stand til å pus­te er så lett. For man­ge er ikke hver­da­gen lett. Så la oss for all del ikke gjø­re hver­da­gen vans­ke­li­ge­re enn den tren­ger å være.

nb_NONorwegian