Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Det har len­ge slått meg at når folk sier at de helst vil job­be med men­nes­ker, er det et pre­miss som er under­lig­gen­de:

Men­neske­kunn­skap er vi født med. Vi som job­ber med men­nes­ker tren­ger ikke å kun­ne noen­ting. Utsag­net «Jeg vil helst job­be med men­nes­ker» betyr van­lig­vis «Jeg vil helst ha en jobb hvor jeg ikke tren­ger å kun­ne noe.»

Men­nes­ker er vans­ke­lig. Men­nes­ker er det vans­ke­ligs­te som er. Det er ingen job­ber hvor man tren­ger å kun­ne så mye som hvis man job­ber med men­nes­ker. Vi er født med rudi­men­tæ­re evner til å leve sam­men med and­re men­nes­ker så len­ge alt går som det skal.  Med en gang ting ikke går som de skal, blir men­nes­ke vans­ke­lig. Så hvor­for slip­per folk som job­ber med men­nes­ker unna med å ikke kun­ne noen­ting?

Jo, de job­ber sam­men med and­re men­nes­ker som også øns­ker å job­be med men­nes­ker. Og hva har sån­ne men­nes­ker til fel­les, utover (Hos man­ge av dem. Beva­res. Ikke alle.) at de helst ikke øns­ker å kun­ne noe? Jo, de har det til fel­les at de øns­ker å ta vare på alle men­nes­ker på en gang. På arbeids­plas­ser hvor det job­bes med men­nes­ker, blir det ikke stilt krav til resul­ta­ter. Man inbil­ler seg og over­be­vi­ser hver­and­re om at at arbeid med men­nes­ker ikke kan og ikke skal måles. Ingen udu­ge­li­ge får spar­ken for leder­ne tak­ler ikke å se at folk blir lei seg. Det skjer til­sy­nale­a­ten­de ingen fei­lan­set­tel­ser. Det er en mas­se men­nes­ker der ute som job­ber med men­nes­ker og som ikke har annen kom­pe­tan­se enn frekk­he­tens nåde­gave og evne til å sel­ge, føre timer og fak­tu­re­re. Og en hel mas­se lede­re der ute som ikke har over­sikt over faget men­nes­ke og som ikke vet at fin­nes de som kan annet og bed­re.

Såh, sier min opp­vak­te leser: Du job­ber jo med men­nes­ker. Liker du ikke å job­be med men­nes­ker? (Hva min ikke opp­vak­te leser mener vet jeg i skri­ven­de stund ikke, men det fin­ner jeg sik­kert snart ut.)

Her fal­ler bom­ba: Nei, jeg er ikke spe­si­elt glad i å job­be med men­nes­ker. Jeg kan vel­dig mye om men­nes­ker, så jeg er gans­ke flink til det. Men jeg er ikke spe­si­elt inter­es­sert i å ta vare på eller bli ven­ner med de jeg har på kon­to­ret. Jeg er glad i å se at jeg får til å end­re dem. Jeg er glad i å se at jeg kla­rer å kon­ver­te­re trygde­mot­ta­ke­re til skatte­yte­re. Jeg er glad i å se at jeg kla­rer å få folk til å ta rett ansvar på rik­tig måte. Jeg er glad i å se at teori­ene har noe for seg, meto­de­ne er effek­ti­ve og at folk end­rer seg. 

Men jeg har ikke den­ne job­ben for­di det er men­nes­ker involvert. Men­nes­ker kan jeg, på gene­relt grunn­lag, stort sett kla­re meg uten (Det er enkel­te men­nes­ker jeg ikke kan kla­re meg uten. De er klar over det. Jeg håper i hvert fall det). Jeg er i den­ne job­ben for­di det det er kunn­skap, pro­sess og end­ring involvert.

VIl du job­be med men­nes­ker? Det er vans­ke­lig. Du må kun­ne inn­ma­ri mye. Du må kun­ne mat­te. Du må kun­ne engelsk. Du kun­ne lese viten­ska­pel­gie artik­ler – hvis du øns­ker å leve­re kva­li­tet og ikke piss. 

nb_NONorwegian