Hvorfor jeg vil fjerne ordet mobbing

«Mobbe­om­bu­det» øns­ker å fjer­ne ordet «mob­bing». Det vil jeg også. Men av en annen grunn.Jeg har bare lest Aften­pos­tens utmer­ke­de artik­kel om mobbe­om­bu­dets utsagn. Der­for vet jeg ikke hva ombu­det sa, eller men­te. Det står noe om stig­ma­ti­se­ring i artik­ke­len, men det er ikke det jeg ten­ker på.

Goog­ler man litt rundt på net­tet, fin­ner man ordet «mob­bing» brukt om 

  • slei­ve­te utsagn
  • har­de argu­men­ter
  • erting
  • irette­set­ting

etc.

Så la oss defi­ne­re mob­bing. Dvs. la meg defi­ne­re mob­bing. Dvs. la meg for­kla­re hva jeg mener med mob­bing.

Vi snak­ker om mob­bing når vi snak­ker om sys­te­ma­tisk tra­kas­se­ring av én per­son av and­re per­soner over tid. Det er det som gjør mob­bing gru­somt: Ikke bare hen­del­se­ne, selv om de kan være ille nok – men mar­ke­rin­ga av at en bestemt per­son er ute­stengt fra fel­le­s­ka­pet og føl­ge­lig lov å tra­kas­se­re. Det er ikke bare det å ta imot fysis­ke eller ver­ba­le slag – men å være klar over at res­ten av grup­pa synes det er greit for­di du har en sta­tus som res­ten av grup­pa ikke har.

Men hva skjer? Begre­pet er blitt så utvan­net at det er menings­løst. Kam­pan­jer mot mob­bing skal ikke bare stop­pe mob­bing, det skal stop­pe all utage­ren­de atferd blant unge­ne. Null­tor­le­ran­se mot mob­bing skal bli null­to­le­ran­se mot helt van­lig atferd som unger lære seg å for­hol­de seg til. Null­to­le­ran­se mot mob­bing er blitt null­to­le­ran­se mot grense­set­ting. Null­to­le­ran­se mot å lære seg å tak­le livet.

Mobbe­pro­gram­mer er nød­ven­di­ge. Men de må ret­te seg mot mob­bing. Ikke mot alt mulig annet rart som ikke bur­de hete mob­bing.

nb_NONorwegian