Om høybegavede barn

Det står om høy­be­ga­ve­de barn i A‑Magasinet i Aften­pos­ten i dag. Jeg ble spurt litt ut om det. Her er det jeg had­de svart etter at jeg fikk tenkt meg litt om.

Det er fire kate­go­ri­er av evnerike/høybegavede barn. Det er ikke alle av dem som er like pro­ble­ma­tis­ke, og hva som even­tu­elt er pro­ble­ma­tisk ved dem, varie­rer. De fire kate­go­ri­en er:

  1. Barn som har gode evner og som kla­rer seg bra i sko­len. Det­te er den størs­te grup­pa.
  2. Barn som har gode evner men som ikke pres­te­rer så godt som de bur­de.
  3. Barn som, og vi vet ikke hvor­for, ikke fin­ner seg til ret­te i sko­len – og hvor høy­be­ga­vel­sen på en eller annen måte ska­per pro­ble­mer for dem.
  4. Barn som kva­li­fi­se­rer for ytter­li­ge­re en dia­gno­se (depre­sjon, ADHD, Asper­ger, per­son­lig­hets­for­styr­rel­se, …). Dis­se kan være eks­tra pro­ble­ma­tis­ke i en terapi­si­tua­sjon eller under­vis­nings­si­tua­sjon for­di det kan være vel­dig vans­ke­lig å få til­lit hos, og kon­struk­tivt sam­ar­beid med, et skep­tisk barn som er mer intel­li­gent enn en selv.

Det er alt­så ikke vel­dig man­ge barn i kate­go­ri­ene 3 – 4 – men de er man­ge nok, de er over­sett, de er dår­lig for­stått, og det er vondt både å være dem og å være for­eld­re­ne deres. Der­for er den­ne saken vik­tig – og for noen av oss er den spen­nen­de og utford­ren­de.

Men den førs­te og and­re grup­pa er også pro­ble­ma­tisk. Ikke for­di de ikke får et godt liv – for det får de jo. Men det å ikke iden­ti­fi­se­re dem, og å ikke til­la­te dem å strek­ke seg så godt som de bur­de – det er miljø­kri­mi­na­li­tet. Det er skre­vet binds­ster­ke verk om hvor mye én svært intel­li­gent per­son kan utret­te under de ret­te betin­gel­se­ne. Vi (og nå mener jeg ikke bare Nor­ge, men hele ver­den) går glipp av vik­ti­ge frem­skritt for­di res­sur­se­ne ikke blir brukt.

Jeg hører spørs­må­le­ne kom­me.

  • Ja, hva er høy­be­ga­vel­se da? Er ikke alle barn bega­ve­te?
  • Hvor­dan måler du smart? Med IQ-tes­ter? Jam­men IQ-tes­te­ne måler jo bare evne til å løse IQ-tes­ter.
  • IQ er ikke det sam­me som med­men­nes­ke­lig­het og/eller EQ.

Alle dis­se spørs­må­le­ne er besvart. Det inter­es­san­te og uløs­te spørs­må­let er hvor­for dis­se spørs­må­le­ne i det hele tatt blir stilt.

Se også

nb_NONorwegian