Hvorfor «Den siste viking» flopper

En av mine guil­ty plea­su­res er at jeg ser Far­men. Hver sesong. Fra begyn­nel­se til slutt. Det er den enes­te rea­li­ty jeg liker.

<

p>I «Far­men» blir man først kjent med del­ta­ker­ne. Så blir man kjent med hvor­dan del­ta­ker­ne blir kjent med hver­and­re og dan­ner rela­sjo­ner. Så blir rela­sjo­ne­ne utford­ret i kon­kur­ran­se­ne.

Det drei­er seg om rela­sjo­ner. Alt­så hvor­dan folk har det med hver­and­re. I Far­men er det det som er vik­tigst. Kon­kur­ran­se­ne er spen­nen­de – men rela­sjo­ne­ne er inter­es­san­te.

Men kon­kur­ran­se­ne er spen­nen­de for­di rela­sjo­ne­ne er inter­es­san­te. Det er ikke spe­si­elt spen­nen­de å se folk man ikke har noe for­hold til, kon­kur­re­re.

Cas­tin­gen er også et pro­blem. Del­ta­ker­ne i «Far­men» er (minst) gjen­nom­snitt­lig smar­te, og de har inter­es­san­te bak­grun­ner, og vi blir pre­sen­tert for bak­grun­nen deres tid­lig. Del­ta­ker­ne i «Den sis­te viking» vet jeg, etter to epsioder, nes­ten ingen­ting om. Det blir sagt noen små­ting, som at en av dem er offi­ser. Det er for man­ge å hol­de styr på. Det bur­de vært gjort mye mer ut av pre­sen­ta­sjo­ne­ne.

I «Far­men» lærer vi litt. Det er tyde­lig at pro­du­sen­ten for­ut­set­ter at de som ser «Far­men» har litt over snip­pen eller i det mins­te øns­ker å tro det. I «Den sis­te viking» apel­le­rer de til «Para­di­se Hotel»-publikummet.

Så hvor­for fun­ge­rer det i «Fan­ge­ne på for­tet?» Jo, for der bru­ker de kjen­di­s­er. Folk som seer­ne alt har et for­hold til.

At de går i Bergans og Gore-Tex er det mins­te pro­ble­met. Had­de de gått i lin og bom­ull had­de de fryst i hjel. Det er rent fak­tisk ikke vikin­ger. Det vi skal fore­stil­le oss er at van­li­ge (kan­skje litt for van­li­ge) men­nes­ker er blitt sendt i en time warp til­ba­ke til viking­tida.

Jeg tenk­te litt til å begyn­ne med at «Den sis­te viking» er et for­søk på «Far­men» for tusen år siden. Det tror jeg man­ge for­ven­tet, og det tror jeg begrun­ner raset i seere etter de førs­te epi­so­de­ne. Men det er ikke det.

«Den sis­te viking» er «Fan­ge­ne på For­tet» kom­bi­nert med «Para­di­se Hotel». Det er ikke et hint av «Far­men». Det bur­de ikke ha vært pre­sen­tert som en alter­na­tiv «Far­men».

nb_NONorwegian