Svein Sjøberg viser kunnskapsforakt (i Et portrett av Howard Gardner).

Man­nen med de man­ge intel­li­gen­ser.  Et por­trett av Howard Gard­ner er en beskri­vel­se av hvor lett det er å bli bonde­fan­get av en sleip sel­ger.

Svein Sjø­berg har bak­grun­nen sin i real­fag, men har vært en uttalt debat­tant innen peda­go­gis­ke emner de sis­te man­ge år. Han har selv skre­vet saker og ting om for­akt for å kun­ne real­fag. I oven­nevn­te tekst synes jeg kan­skje han sky­ter seg sjøl litt i foten.

Men å skri­ve en kri­tikk av det Sjø­berg skri­ver her er litt av en jobb – for­di det er så mye Sjø­berg enten ikke kan eller under­kom­mu­ni­se­rer, men som jeg må anta at leser­ne hans hel­ler ikke kan. For det­te er ikke snakk om fag­lig uenig­het. Det er dels snakk om for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver – men deler av det Sjø­berg skri­ver kan ikke avvi­ses som fag­lig uenig­het. Det er rett og slett feil.

Howard Gard­ner pos­tu­le­rer i hoved­ver­ket sitt, Fra­m­es of Mind (1984) at det fin­nes fle­re intel­li­gen­ser enn «bare» den kog­ni­ti­ve som gjer­ne uttryk­kes i IQ. Han skri­ver vidt og bredt om det­te. Men Sjø­berg koker mye av Gard­ners posi­sjon ned til det­te:

Gard­ner ble tid­lig over­be­vist om at det var både fag­lig og ikke minst men­nes­ke­lig håp­løst å bru­ke ett tall og en enes­te dimen­sjon til å beskri­ve men­nes­kets intel­lek­tu­el­le kapa­si­tet.

Over­be­vist er jo et inter­es­sant ord i den­ne sam­men­hen­gen. Spørs­må­let er jo: Er det sant at det er mulig å bru­ke et enes­te tall for å beskri­ve men­nes­kets intel­lek­tu­el­le kapa­si­tet?

Ja, det er jo det. IQ beskri­ver slett ikke alle nyan­se­ne – det er iden­ti­fi­sert opp­til 300 under­kom­po­nen­ter av intel­li­gens som inn­går i det IQ skal måle. Langt fle­re enn Gard­ners åtte. Tal­let – IQ-skå­ren – har vist seg å være et vel­dig godt mål på intel­li­gens for noen svært prak­tis­ke for­mål. Det­te er ikke noe man kan være enig eller uenig i – i hvert fall ikke uten å vise at det fin­nes and­re mål som pre­di­ke­rer bed­re.

Dani­el Gole­man, en av Gard­ners disip­ler, hev­der å kun­ne vise at hans alter­na­ti­ve intel­li­gens emo­sjo­nell intel­li­gens kan spil­le stør­re rol­le enn IQ. Men han har vist det ved å stu­de­re men­nes­ker som gjør det bra, og hev­der at and­re ting enn IQ skil­ler dem. Men det­te kom­mer av at folk som gjør det bra, van­lig­vis skå­rer høyt på IQ-tes­ter. Da er varia­sjo­nen liten, og det som skil­ler de som skå­rer høyt fra hver­and­re, må være and­re ting. Men pluk­ker du to til­fel­di­ge men­nes­ker fra gata og ikke vet noe om dem fra før, vil IQ fort­satt være det bes­te målet på hvem som er best i stand til å leve­re i en jobb.

Utover det­te – ingen innen­for fag­om­rå­det vil hev­de at intel­li­gens bare har én dimen­sjon. Det Sjø­berg skri­ver her er sprøyt. At IQ er et nyt­tig mål i man­ge sam­men­hen­ger er ikke noe noen har bestemt eller er blitt eni­ge om – det er et funn som er gjen­tatt man­ge gan­ger. At intel­li­gens slik det måles av IQ-tes­ter er mange­fa­set­tert, er også helt ukon­tro­ver­si­elt. Se f.eks. Wiki­pe­dia-opp­sla­get om CHC-model­len. Men man må jo vite det.

Ved å vel­ge begre­pet intel­li­gens (i ste­det for ord som evner, anlegg, fer­dig­he­ter, kom­pe­tan­se etc) egget han på seg hele den psy­ko­met­ris­ke tra­di­sjon og dens sto­re makt­ap­pa­rat. De had­de gjen­nom årti­er etab­lert et slags ‘eier­skap’ til begre­pet Intel­li­gens. Det­te er, som nevnt oven­for, en endi­men­sjo­nal stør­rel­se som psy­ko­me­t­ri­ke­re hev­der at man at kan måle på en påli­te­lig måte.

Han har vel sei­ne­re avslørt at han bruk­te ordet intel­li­gens for­di han viss­te at det vil­le sel­ge bed­re.

Nei, vi hev­der ikke at vi kan måle intel­li­gens på en påli­te­lig måte. Vi vet det. Vi vet det for­di det­te har blitt bekref­tet ved empi­ris­ke under­sø­kel­ser i man­ge, man­ge år. Vi hev­der hel­ler ikke at intel­li­gens er noen endi­men­sjo­nal stør­rel­se. Jeg vet ikke rik­tig hvor han har slud­de­ret sitt fra. Men vi vet at det­te er et argu­ment som går igjen i uin­for­mer­te kret­ser, og base­rer seg i hvert fall til­syne­la­ten­de på en idé om at vi som dri­ver med psy­ko­me­tri bare sit­ter og ten­ker, og ikke fak­tisk under­sø­ker det vi dri­ver med.

Jeg skul­le for­res­ten likt å høre mer om makt­ap­pa­ra­tet til den psy­ko­met­ris­ke tra­di­sjo­nen. Kan jeg få litt av den mak­ten? Føl­ger det pen­ger med?

Vi vet at resul­ta­ter fra IQ-tes­ter har nok­så høy kor­re­la­sjon med eksa­mens­re­sul­ta­ter i man­ge fag, og at de kan bru­kes til å pre­di­ke­re suk­sess i aka­de­misk utdan­ning. Det viser selv­sagt ikke at de måler ‘intel­li­gens’, men det viser at IQ-tes­ter og for­mell utdan­ning i stor grad lik­ner på hver­and­re. Gard­ner sier at de beg­ge i noen grad for­ut­set­ter logisk-mate­ma­tisk og språk­lig intel­li­gens. Ver­ken kroppli­ge, kunst­ne­ris­ke, krea­ti­ve, musi­kals­ke eller per­son­li­ge dimen­sjo­ner er med i et slikt IQ-begrep.

Vi vet fak­tisk mye mer enn det som under­kom­mu­ni­se­res her, om sam­men­hen­gen mel­lom IQ og aka­de­misk suk­sess. IQ hen­ger også sam­men med sli­ke fak­to­rer som helse, sta­bi­li­tet i par­for­hold, evne til å få og behol­de ven­ner, inn­tekt, etc. IQ er en ikke ube­ty­de­lig kom­po­nent av rela­sjons­kom­pe­tan­se. Men det­te øns­ker jo Gard­ner å hol­de atskilt.

I sin dok­tor­grads­av­hand­ling om emo­sjo­nell intel­li­gen for­kla­rer Hall­vard Føl­les­dal at begre­pet emo­sjo­nell intel­li­gens defi­ne­res først og fremst ut fra hva det ikke er – det er ver­ken intel­li­gens eller per­son­lig­het, og det doku­men­te­res ved tes­ter som ikke hol­der fag­lig mål.

Så hva sier vi til de som insis­te­rer på at det er for­skjell på folk og at men­nes­ker er for­skjel­li­ge?

Jo, det­te har vært kjent i minst to tusen fem hund­re år. Den viten­ska­pe­li­ge inn­sat­sen etter moder­ne kri­te­ri­er for viten­ska­pe­lig­het star­tet for ca. hund­re år siden. Men­nes­ker er for­skjel­li­ge, de løser opp­ga­ver på for­skjel­li­ge måter, og den­ne for­skjel­lig­he­ten er det sys­te­ma­tikk i. Den er godt beskre­vet ut fra de fem sto­re per­son­lig­hets­fak­to­re­ne som har vært domi­ne­ren­de i psy­ko­lo­gisk forsk­ning siden ca. 1990, etter en lang for­his­to­rie.

Gard­ner under­kom­mu­ni­se­rer

  • At det fin­nes langt mer aner­kjen­te og soli­de teori­er om for­skjel­ler mel­lom men­nes­ker enn den han står for
  • At forsk­nin­gen som viser at hans intel­li­gen­ser er vik­ti­ge, har sto­re meto­dis­ke svak­he­ter
  • At begre­pet intel­li­gens ikke dek­ker det han er ute etter
  • At det ikke fin­nes viten­ska­pe­lig støt­te for intel­li­gen­se­ne hans
  • At hans beskri­vel­se av det psy­ko­met­ris­ke intel­li­gens­be­gre­pet base­rer seg på det juris­ter kal­ler feil fak­ta

Sjø­berg avslut­ter med

Howard Gard­ner er en etter­trak­tet fore­drags­hol­der, og han rei­ser mye. I åre­ne som kom­mer har han tenkt å rei­se mind­re og ten­ke mere, som han selv sier. Men siden hans fore­stil­lin­ger om Nor­ge er så posi­ti­ve, skal vi kan­skje invi­te­re ham hit for å gi oss både fag­lig og etisk inspi­ra­sjon?

Den enes­te måten Howard Gard­ner kan gi etisk inspi­ra­sjon er til skrekk og advar­sel.

Sjø­berg har i and­re sam­men­hen­ger uttalt seg i for­tvi­lel­se om hvor lite flin­ke peda­go­ger er til å for­mid­le hans fag­felt, real­fag. Jeg føler smer­ten hans. Had­de han bare hatt fag­lig kom­pe­tan­se til å kjen­ne den selv.

nb_NONorwegian