Om hvordan lese forskning og vitenskap

Litt inspi­rert av anmel­del­se­ne av Gun­nar Tjom­lids «place­bo­de­fek­ten», sær­lig anmel­del­sen i «Tids­skrift for Norsk Psy­ko­log­for­ening», hvor det kom­men­te­res at Tjom­lid må ha tatt dok­tor­gra­den sin på Google.com.

Her er litt om hvor­for Goog­le ikke er nok. 

<

p>Det er muli­gens en godt skjult hem­me­lig­het, men forsk­ning er en dia­log mel­lom aktø­rer. Ikke en ensom akti­vi­tet hvor fors­ke­re sit­ter i hvert sitt lønn­kam­mer og pro­du­se­rer sann­he­ter.

Én ting er at forsk­ning, i sin natur, er sys­te­ma­ti­sert tvil. Forsk­ning går i hoved­sak ut på å bru­ke så gode meto­der som mulig til å avgjø­re om en påstand ikke stem­mer. Der­som man ikke kla­rer å avgjø­re at den ikke stem­mer, så hol­der man på påstan­den inn­til vide­re. Men det er ikke all­ver­dens slags påstan­der. Og det er vesent­lig.

Forsk­ning tar van­lig­vis utgangs­punkt, i hvert fall i våre dager, ved at det blir obser­vert en eller annen form for regel­mes­sig­het. Så prø­ver man å fin­ne ut om den­ne regel­mes­sig­he­ten er til­fel­dig eller lov­mes­sig. Til­fel­dig betyr stort sett nett­opp dét. Lov­mes­sig betyr at den skyl­des noe.

«Regel­mes­sig­he­ten» kan være alt fra en obser­va­sjon om at men­nes­ker som blir behand­let med en eller annen form for behand­ling blir bed­re, til at far­gen i et sand­lag er anner­le­des enn den bur­de være. Man begyn­ner så å si all­tid med obser­va­sjo­ner.

Obser­va­sjo­ne­ne bru­ker man da til å for­mu­le­re en påstand. Påstan­den kan være så ymse.

  1. «Det må være liv på Mars.»
  2. «Ligt­ning Process vir­ker på ME.»
  3. «Jor­da går rundt Sola.»
  4. «Jord­strå­ling vir­ker på men­nes­ker helse.»

Poen­get med å tes­te ut sli­ke påstan­der er at man ikke vet og man øns­ker å vite. Skal man gjø­re det viten­ska­pe­lig, er det enda ver­re.

For det førs­te må man for­mu­le­re påstan­den på en sånn måte at det går an å tes­te den. Og man for­mu­le­rer den ikke for å fin­ne ut om den er sann. Man for­mu­le­rer den for å kun­ne si noe om hva som må være til­fel­le hvis den ikke er sann.

  1. Hvor­dan kan man vite om det ikke er liv på Mars?
  2. Hvor­dan kan man vite om Light­ning Process ikke vir­ker på ME?
  3. Hvor­dan kan man vite om jor­da ikke går rundt sola?
  4. Hvor­dan kan man vite om jord­strå­ling ikke vir­ker på men­nes­kers helse? 

Det stil­les gans­ke stren­ge krav her. Hva er liv, egent­lig? Hva er Light­ning Process? Hvor­dan kan man vite hva som er det og hva som ikke er det? Hva vil det si å gå rundt sola? Hva er jord­strå­ling? 

Har man først klart å for­kla­re det­te grun­dig, er nes­te skritt å for­mu­le­re påstan­den slik at den kan prø­ves viten­ska­pe­lig. En slik påstand som kan prø­ves viten­ska­pe­lig, kal­les en hypo­te­se.

Påstan­den «Det må være liv på Mars» er ikke noen til­freds­stil­len­de hypo­te­se – og i en blogg som det­te orker jeg hel­ler ikke kom­me med eksem­pel på en god hypo­te­se. Du fin­ner dem i viten­ska­pe­li­ge artik­ler. De viten­ska­pe­li­ge artik­le­ne er i tids­sktif­ter som fors­ke­re leser og hvor de kom­men­te­rer hver­and­re. Litt som blog­ger. Men i mot­set­ning til en blogg, blir de viten­ska­pe­li­ge artik­le­ne gjen­nom­lest før de kom­mer på trykk. Det­te kal­les fag­fel­le­vur­de­ring (peer review på uten­landsk). Det betyr at artik­le­ne blir kva­li­tets­sik­ret før de i det hele tatt kom­mer på trykk. Også blir de dis­ku­tert etter­på.

Blant de tin­ge­ne som blir dis­ku­tert, er om hypo­te­sen er godt nok pre­sen­tert. Har for­fat­te­ren for­klart begre­pe­ne godt nok? Er det brukt rik­ti­ge meto­der for å avgjø­re om hypo­te­sen ikke er sann? 

Dår­li­ge artik­ler kan over­le­ve fag­fel­le­vur­de­ring. De kan over­le­ve len­ge hvis de ikke blir gått etter i søm­me­ne. Det er det menin­ga de skal, men det skjer ikke ofte nok. Van­lig­vis må et funn gjen­tas etpar gan­ger før man kan sto­le på det. Og uan­sett – en viten­ska­pe­lig artik­kel er ikke en utta­lel­se om sann­he­ten. Det er ikke en dom.

En viten­ska­pe­lig artik­kel er et inn­legg i en debatt. Der­som du skal mene noe på grunn­lag av én viten­ska­pe­lig artik­kel, må du fak­tisk ha over­sikt over den­ne debat­ten, inklu­dert debat­tens his­to­rie og bak­grunn, før du egent­lig har en sjan­se til å mene noe for­nuf­tig. Og her kom­mer nes­te poeng inn:

De viten­ska­pe­li­ge artik­le­ne lig­ger vel­dig ofte ikke ute på net­tet. Du må ha til­gang til forsk­nings­data­ba­se­ne for å kun­ne lese dem. Selv om sta­dig fle­re viten­ska­pe­li­ge tidskrif­ter leg­ger stof­fet sitt gra­tis ut på net­tet (de kjø­rer da gjer­ne omvendt løp – i ste­det for at det kos­ter å lese dem, kos­ter det å pub­li­se­re i dem). Der­for er ikke Google.com noe sær­lig til uni­ver­si­tet – skal du vite noe til­strek­ke­lig godt om noe, må du ha til­gang til de artik­le­ne som ikke lig­ger på nett også.

Hvis noen så skal gå ut for eller mot en eller annen tek­nikk eller påstand og hev­de at all forsk­ning viser at et eller annet, så har ikke for­fat­te­ren for­stått hva forks­ning er. Siden det er usik­ker­het i all forsk­ning, og siden fors­ke­re fak­tisk skal job­be hardt for å påvi­se feil hos hver­and­re, er det ingen­ting som vises av all forsk­ning. Det bes­te man kan si er at den opp­sum­mer­te forsk­nin­gen, hvis man har solid over­sikt over den, i det sto­re og det hele peker i en ret­ning.

All forsk­ning som sier det sam­me må være dår­lig forsk­ning. Da har man ikke prøvd hardt nok.

Men her er det sis­te poen­get mitt. Hva gjør en behand­ler hvis det ikke fin­nes forsk­ning? De som har dok­to­gra­den sin fra Google.com har en tendens til å mene at alt som ikke er evi­den­ba­sert, er bæsj. Og her er grunn nr. to til at Google.com ikke er sær­lig til uni­ver­si­tet:

Det er nes­ten ingen meto­der som til­freds­stil­ler de har­de viten­ska­pe­li­ge krav. Det er noen få som gjør det. I det sto­re og det hele avgjør vi som er prak­ti­ke­re hva vi skal gjø­re ved å gjet­te. Og vi kan gjet­te bed­re enn and­re for­di vi har over­sikt over den forks­nin­gen, den meto­den, de teori­ene som fak­tisk er der ute. For viten­skap er mye mer enn å tes­te hypo­te­ser. (Men det er også å tes­te hypo­te­ser. Der er jeg bein­hard.) Man kan ikke bru­ke som argu­ment mot en meto­de bare at den ikke er viten­ska­pe­lig doku­men­tert. Man må si noe mer. Hva mer man må si, tren­ger man mer enn Google.com for å få til.

 

 

 

nb_NONorwegian