Noen ord om ADHD: Det er ikke noe som alle gutter har.

ADD/ADHD hand­ler først og fremst om følel­ser. Ikke om uro.
De fles­te men­nes­ker har det slik at når de har man­ge opp­ga­ver de må, bør eller kan vel­ge mel­lom, kan de kjen­ne på krop­pen inni seg hva som er vik­tigst. Pro­ble­met med ADD/ADHD er at alle opp­ga­ver føles like vik­ti­ge. Det­te er vel­dig vans­ke­lig å for­kla­re for de som ikke kjen­ner til det. Red­nin­gen er at i man­ge til­fel­ler er det mulig å ten­ke seg fram til hvil­ke opp­ga­ver som er mest pres­se­ren­de. Det­te høres enkelt ut. Pro­ble­met er at bare en per­son som ikke får sor­tert opp­ga­ver etter vik­tig­het følel­ses­mes­sig, og som kjen­ner alle dra like mye, for­står hvor man­ge opp­ga­ver man egent­lig rent fak­tisk har. Når man ende­lig har klart å reson­ne­re seg fram til hvil­ke opp­ga­ver som er vik­tigst, har gjer­ne gans­ke man­ge opp­ga­ver delt 1. plass. Bar­net mitt kan ikke ha ADHD, hører jeg av og til for­eld­re si, han (en sjel­den gang en hun) er jo rolig og kan job­be kon­sen­trert. Og ja, det kan være rik­tig. Av og til kan følel­sen av til­trek­kel­se fra én ting over­skyg­ge de and­re. Det er ikke alle med ADHD som er ape­kat­ter. Noen av oss har ikke den uro­en. Noen av oss tren­ger ikke gjø­re en hel mas­se for å få ro inn­ven­dig. Det er fort­satt usik­kert hva ADD/ADHD er. Det er et eller annet som skjer i inter­ak­sjo­nen mel­lom men­nes­ket og omgi­vel­sen, som ikke skjer hos and­re. ADHD er fort­satt muli­gens en sekke­be­teg­nel­se på til­stan­der som lig­ner hver­and­re. Men ver­den påvir­ker oss anner­le­des. Rita­lin vir­ker på noen av oss. Men vik­tigst: ADD/ADHD er ikke noe alle gut­ter har. Det er ikke bare å være uro­lig og ener­gisk. Det er å være uro­lig og ener­gisk på en måte som ikke føles bra. Man har ikke kon­troll. Man har ikke valgt det. Man skul­le gjer­ne øns­ke at det kun­ne begren­ses til situa­sjo­ner hvor det pas­ser. ADD
nb_NONorwegian