Kronikk til NRK Ytring: Richard Dakwin’s rett til å være drittsekk

Richard Dawkins, pro­fes­sor i bio­lo­gi ved Oxford, har sagt på Twit­ter at det vil være umo­ralsk å føde et barn med Downs syn­drom der­som man kan vel­ge. Arn­finn Petter­sen, som job­ber i Human-Etisk For­bund, mener at det er på tide at huma­nis­ter bry­ter med Dawkins på grunn av den­ne for­mu­le­rin­ga. I så fall vil jeg bry­te med Human-Etisk For­bund.

Dakwins har sene­re nyan­sert for­mu­le­rin­ga og insis­tert på at det han ga uttrykk for, var sin per­son­li­ge mening og at val­get all­tid må vræe opp­til kvin­nen. 

Jeg skrev noe om det­te på Face­bo­ok, og NRK Ytring ba meg skri­ve en kro­nikk hvor jeg begrun­ner mitt stå­sted. Her er den.

nb_NONorwegian