Siste spiker i kista for EQ/Emosjonell Intelligens

Alle skjøn­ner at sosia­le egen­ska­per er vik­tig i man­ge sam­men­hen­ger. Man­ge tror at EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er gode mål på sosia­le egen­ska­per. Det er de ikke. Her er litt om hvor­for.

Nok et styk­ke forsk­ning som avvi­ser myten om at sosia­le egen­ska­per, slik de måles av EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens-tes­ter, er spe­si­elt vik­tig. Her er enda en artik­kel som viser at IQ slår EQ: Emo­tio­nal intel­li­gen­ce is over­rated.

EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er ikke det sam­me som sosi­al teft. Sosi­al teft hen­ger sam­men med IQ og per­son­lig­het, mens EQ iføl­ge EQ-sel­ger­ne er noe annet enn IQ og noe annet enn per­son­lig­het. 

I artik­ke­len Emo­tio­nal intel­li­gen­ce is over­rated er det sel­ge­re som er tes­tet. IQ pre­di­ker­te salgs­re­sul­ta­ter fem gan­ger bed­re enn EQ. I artik­ke­len påpe­kes etpar vik­ti­ge ting til.

  • Folk er åpen­bar ikke klar over hvor vik­tig intel­li­gens er i sosi­al sam­hand­ling. Intel­li­gens drei­er seg ikke bare om evne til å løse abs­trak­te opp­ga­ver. Intel­li­gens drei­er seg også om å for­stå men­nes­ker og å reson­ne­re rundt deres øns­ker og moti­ver.
  • Men­nes­ker later til å tro at IQ på noen måte er til hin­der for sosi­al teft. Det stem­mer ikke. Det er en klar sam­men­heng mel­lom IQ og sosi­al teft. Sam­men­hen­gen er sta­tis­tisk, så malen­de unn­tak fin­nes. Men rent gene­relt er det sånn at hvis du har to grup­per med men­nes­ker, hvor den ene grup­pa består av men­nes­ker som skå­rer høy­ere på IQ-tes­ter enn den and­re, så vil du fin­ne flest men­nes­ker med god sosi­al teft i grup­pa med høy­est IQ.
Annen forsk­ning viser at intel­li­gens ikke er svært vik­tig hos sel­ge­re. I salg er det en X‑faktor (anta­ge­lig fle­re) som ikke er kjent. Håpet om at emo­sjo­nell intel­li­gens skul­le være den­ne X‑faktoren har fylt lom­me­bø­ke­ne til coacher over hele ver­den. 

Det som ikke er så godt kjent: IQ er svært godt for­stått, gjen­nom­fors­ket av tusen­vis om ikke titu­sen­vis av fors­ke­re over hund­re år. Vi vet svært mye om hva intel­li­gens er og ikke er, hvor­dan det kan måles, når det har betyd­ning og når det ikke har det. IQ og intel­li­gens er viten­ska­pe­lig alle­man­s­eie.

EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er fun­net opp, mar­keds­ført og solgt av Dani­el Gole­man og Howard Gard­ner. EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er en sepa­rat forks­nings­tra­di­sjon. EQ er ikke følel­sen­ses svar på IQ. IQ er noe vi vet mye om hva er. Hva EQ er, og hvor­dan det skal måles, vet vi ikke. Det er fort­satt på forsk­nings­sta­di­et. Det er alt­for tid­lig å ta EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens ut av labo­ra­to­rie­ne og prø­ve det ut i prak­sis. Vi vet ikke hva EQ er.

Artik­ke­len jeg viser til over, er ikke sis­te spi­ker i kis­ta for EQ. Artik­ke­len viser til en rek­ke stu­di­er som viser at EQ er eks­tremt over­vur­dert. Men det jeg liker med artik­ke­len er at den for­kla­rer det så godt. 

Det stem­mer at jeg tid­vis job­ber med per­son­lig­hets­tes­ting og selek­sjon til anset­tel­ser. Det er ikke slik at jeg har øko­no­mis­ke inter­es­ser i at IQ-tes­ter skal fun­ge­re bed­re enn EQ-tes­ter. Der­som jeg had­de trodd på EQ, had­de jeg solgt EQ. Men det er ingen grunn til at jeg – eller noen and­re – skul­le tro på EQ. Der­for sel­ger jeg ikke EQ.

nb_NONorwegian