Misvisende om IQ i Aftenposten Innsikt

Aften­pos­ten Inn­sikt har et opp­slag om psy­ko­log Carol Dweck, som i til­legg til å ha pus­si­ge ide­er om per­son­lig­het, også mener å ha vist at hun kan øke barns IQ.
 

Jeg ble inter­vju­et av Aften­pos­ten om det­te. Jeg under­stre­ker at jeg ikke har lest Dwecks bok og at jeg også gjor­de opp­merk­som på det­te.

Jeg inne­står alt­så ikke for noe annet enn det jeg fak­tisk site­res på. Det er sånn jeg roser mine barn, også – det er dog ikke fra Dweck jeg har det­te.

Dweck site­res på noe små­pus­sig noe.

Inn­sats­bar­na, der­imot, had­de fak­tisk lært av å ten­ke har­de­re på de vans­ke­li­ge spørs­må­le­ne. Da de kom til­ba­ke til de let­te opp­ga­ve­ne, gjor­de de det plut­se­lig bed­re enn evne­bar­na – til tross for at de to grup­pe­ne i star­ten had­de gjort det helt likt. Alt som skil­te dis­se to grup­pe­ne var alt­så ulik form for skryt. «Siden det­te var en slags IQ-test, er det fak­tisk mulig å hev­de at evneros sen­ket ele­ve­nes IQ, og at inn­sats­ros økte bar­nas IQ», skri­ver Carol Dweck i boken.

«Inn­sats­bar­na» er alt­så de som ble rost på inn­sats og ikke på resul­ta­ter. Det­te er i og for seg god barne­psy­ko­lo­gi. Det er slik jeg roser mine barn. 

Bort­sett fra at jeg sli­ter med å tro at det er brukt double blind her, slår det meg at det er noe Dweck åpen­bart ikke for­står:

Det er for­skjell mel­lom å øke barns evne til å løse IQ-tes­ter, og å øke deres intel­li­gens. 

IQ er et mål. Intel­li­gens er et begrep. Der­som man øker barns evne til å skå­re høyt på IQ-tes­ter, vet man ikke om det er for­di intel­li­gen­sen deres har økt, eller om de bare er blitt flin­ke­re til å løse den type opp­ga­ver.  

En IQ-skår er rik­tig bare under bestem­te for­ut­set­nin­ger: Den som tar tes­ten, må ha vel­dig mye til fel­les med norm­grup­pa – den grup­pa som man sam­men­lig­nes med når man tar tes­ten. Blant annet må man ha øvd omtrent like mye. Man må ha omtrent sam­me inn­sats­vil­je. Ellers vil resul­ta­tet bli kuns­tig høyt. Eller kuns­tig lavt. Eller kuns­tig rik­tig.

Det blir det da også van­lig­vis. Der­for må resul­ta­tet av en IQ-test all­tid tas med ei kly­pe salt. Den san­ne skå­ren er sik­kert i nær­he­ten av den skå­ren man fak­tisk får. Men det kan ikke tas hen­syn til indi­vi­du­el­le for­ut­set­nin­ger. Der­for består de bes­te IQ-tes­te­ne av for­skjel­li­ge bat­te­ri­er, blant annet slik at man kan få et inn­trykk av om den som tar tes­ten, avvi­ker fra norm­grup­pa på måter som kan ha betyd­ning.

Nors­ke og svens­ke barn skå­rer lave­re på IQ-opp­ga­ver enn ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke, for­di ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke barn tre­nes opp i å kon­kur­re­re  på en helt annen måte – og langt tid­li­ge­re – enn nors­ke og svens­ke. Det betyr ikke at det er en for­skjell i intel­li­gens, men det betyr at det er en for­skjell i hvor mye inn­sats man er vil­lig til å leg­ge i å gi rik­tig svar.  Det betyr også at det ikke er en for­skjell på tvers av kul­tu­rene, for­di den fer­di­ge IQ-skå­ren tar høy­de for det­te.

Deck bur­de vite at det er mye let­te­re å øke barns evne til å løse IQ-tes­ter, enn det er å øke deres intel­li­gens. Det vir­ker på meg som om hun ikke vet det.

nb_NONorwegian