Om den beste artikkelen om ordentlig vitenskap og tøysevitenskap

Kurt Lewin skal ha sagt at det ikke er noe som er så nyt­tig som en god teori. Teori­er, slik de for­stås innen viten­skap, er ram­me­verk som består av solid tes­te­de hypo­te­ser og som er vist å kun­ne bru­kes til kon­troll eller pre­dik­sjon. Har du en god teori, da kan du si noe om hvor­dan ver­den kom­mer til å bli der­som du gjør sånn eller slik – innen­for det dome­net som teori­en omfat­ter. Også slik innen­for psy­ko­lo­gi. Har du en god for­stå­el­se av teori­en bak verk­tøy­et du bru­ker, blir verk­tøy­et mye nyt­ti­ge­re. Skjøn­ner du ikke teori­en, da bru­ker du meto­den feil. Har du ingen under­lig­gen­de teori, da har du hel­ler ingen meto­de. 

En tekst som for­kla­rer det­te så godt at hvem som helst bur­de ta poen­get, er Richard Feyn­mans tale til avgangs­stu­den­te­ne ved Cal­tech i 1974. Talen blir ofte gjen­gitt under tit­te­len Car­go Cult Scien­ce. Den er gjen­gitt i selv­bio­gra­fi­en hans, Sure­ly you’re Joking, Mr. Feyn­man. Den er lagt ut over­alt på net­tet. Les den. Gjer­ne ca. en gang i året. Jeg leser den 11 mai hvert år, på Feyn­mans fød­sels­dsag. 

Feyn­man for­tel­ler om et artig feno­men som opp­sto på noen av stil­le­havs­øy­ene etter 2. ver­dens­krig. Det vis­te seg at de stil­le­havs­øy­be­boer­ne had­de lagt mer­ke til at ame­ri­ka­ner­ne jevn­lig fikk til­sendt for­sy­nin­ger med fly. Så de byg­de model­ler av lan­dings­stri­per med model­ler av kon­troll­tårn og dess­li­ke. Kom­plett med mann i tår­net med spa­ker og hode­te­le­fo­ner. Og ven­tet på at det skul­le kom­me for­sy­nin­ger. Det er ikke alle som bur­de le av det­te – de gjør lig­nen­de ting selv.

Det hol­der ikke at det ser ut som viten­skap. Det må fak­tisk være viten­skap. Det er ikke nok at det er tall (av og til må det være mye tall, av og til tren­ger det ikke være så mye tall). Men det må være ten­king. Reson­ne­ring. Begreps­ana­ly­se. Avkla­ring. Prin­sip­per som sier noe om hvil­ke spørs­mål som skal stil­les og hvor­for. Hvil­ke førin­ger ver­den set­ter.

Det er ikke for ingen­ting at Feyn­man bru­ker peda­go­gikk og psy­ko­lo­gi som eksemp­ler. Og det er tra­gisk at pro­fe­sjons­stu­di­et i psy­ko­lo­gi – i hvert fall ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo – er så å så kje­misk fritt for teori. Hvis du tror det er teori bare for­di det er skrift­lig, har du ingen­ting med å le av stil­le­havs­øy­be­boer­ne.

nb_NONorwegian