Om hvorfor protestene mot bruk av TRAS i barnehagen er usaklige

TRAS er et kart­leg­gings­verk­tøy som bru­kes i barne­ha­gen, og som i det sis­te har fått en hel mas­se helt ufor­ståe­lig mot­stand mot seg.

Hva er en test?

Når vi snak­ker om tes­ter, så snak­ker vi van­lig­vis om verk­tøy som består av spørs­mål som en test­per­son skal besva­re. Resul­ta­tet blir sam­me­lig­net med en norm (alt­så en refe­ranse­grup­pe av test­ta­ke­re), og resul­ta­tet blir skå­ret i for­hold til den­ne nor­men. Resul­ta­tet av tes­ten kan da bru­kes til å sam­men­lig­ne test-take­ren med et eller annet. Hvis det drei­er seg om rekrut­te­ring, sam­men­lig­nes test-take­ren nor­malt med and­re jobb­sø­ke­re eller mot en job­bana­ly­se. Da snak­ker vi om at tes­ten bru­kes til en vur­de­ring. Hvis det drei­er seg om en kli­nisk test, kan resul­ta­tet for eksem­pel sam­men­lig­nes med typis­ke resul­ta­ter hos en per­son med eller uten bestem­te ska­der. Da snak­ker vi om at tes­ten bru­kes til en dia­gnos­ti­se­ring. Det fin­nes fle­re for­mål enn dis­se.

Er TRAS en test?

De fles­te tes­ter er basert på øye­blikks­bil­der.  En kan­di­dat sva­rer på spørs­mål eller gjør opp­ga­ver, og basert på dis­se, får man et resul­tat. Men TRAS er ikke slik.

TRAS går gans­ke enkelt ut på at fel­ter i en sir­kel skra­ve­res eller farge­leg­ges avhen­gig av om bar­net mest­rer de fer­dig­he­te­ne fel­te­ne repre­sen­te­rer eller ikke. Resul­ta­tet viser hvor bar­net lig­ger i for­skjel­li­ge aspek­ter ved språk­ut­vik­ling sam­men­lig­net med det som er van­lig for alders­grup­pa. TRAS er alt­så ikke basert på noe øye­blikks­bil­de – den som fyl­ler ut TRAS, har obser­vert bar­net len­ge. Det er ikke bar­net som fyl­ler ut TRAS. Bar­net sva­rer ikke på spørs­mål ut fra TRAS. Å kal­le TRAS en test er alt­så å kal­le en hvil­ken som helst til­bake­mel­ding for­eld­re får om bar­net, for en test. Den vik­tigs­te for­skjel­len mel­lom TRAS og en ufor­mell til­bake­mel­ding, er at TRAS har en inne­byg­get struk­tur.

I prin­sip­pet kan TRAS bru­kes til scre­en­ing, i den for­stand at TRAS kan tyde­lig­gjø­re skjev­he­ter i utvik­ling og føl­ge­lig bru­kes til å gi inn­spill til om det kan være nød­ven­dig med vide­re under­sø­kel­ser. Da vil man måt­te bru­ke tes­ter.

Hva sammenligner TRAS med?

De fles­te tes­ter tar utg­ångs­punkt i at noen skal sva­re på spørs­mål, og at dis­se spørs­må­le­ne har vært prø­vet ut over leng­re tid i løpet av utvik­lin­gen av tes­ten. TRAS er ikke laget på den­ne måten. TRAS blir f.eks. kri­ti­sert for at den ikke er nor­mert. Men den­ne kri­tik­ken er mis­for­stått. Det fin­nes masse­vis av stu­di­er av barns utvik­ling, og TRAS er basert på hva dis­se stu­die­ne sier. Hvis TRAS skul­le bru­kes til sam­men­lig­ning av barn, eller direk­te til dia­gnos­ti­se­ring, vil­le det vært nød­ven­dig å nor­me­re, for­di TRAS vil­le måt­te bli atskil­lig mer fin­kor­net. Men det er alt­så ikke det som er poen­get med TRAS.

Hvorfor nasjonal kartlegging med TRAS?

For å få bed­re over­sikt over når tid­lig inn­sats bør set­tes inn. TRAS kan gi god over­sikt på gruppe­nivå.

For ordens skyld: Jeg er ikke involvert i den­ne kart­leg­gin­ga, jeg sel­ger ver­ken tes­ter eller bruk av tes­ter, hel­ler ikke TRAS. Gren­del bru­ker TRAS i noen typer opp­drag, der­som vi ikke bruk­te TRAS vil­le vi spart tid og pen­ger, men kva­li­te­ten på arbei­det vil­le (etter vår vur­de­ring) blitt dår­li­ge­re.

 

nb_NONorwegian