Hvordan velge riktig personlighetstest?

Her får dere ende­lig vite, i kor­te trekk, hvor­dan dere vet hvil­ken per­son­lig­hets­test som pas­ser til for­må­let.

Jeg har job­bet med for­bed­ring av kunn­ska­pen om bruk av per­son­lig­hets­tes­ter siden 2004, da jeg som pro­sjekt­le­der i Det Nors­ke Veri­tas (nå DNV GL) lan­ser­te Veri­tas’ ser­ti­fi­se­rings­ord­ning for bru­ke­re av arbeids­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter.

Det er vri­ent bare å avgren­se hva en arbeids­psy­ko­lo­gisk test er – men det vi snak­ker om er alt­så sån­ne tes­ter som bru­kes til å vel­ge søke­re til stil­lin­ger. Du har en stil­ling, også skal du fyl­le den, også skal du vite hvem av søker­ne til stil­lin­ga som pas­ser best. 

Så hva gjør du først?

Først for­sik­rer du deg natur­lig­vis om stil­lin­gen fak­tisk er nød­ven­dig. Men når du er kom­met så langt som det­te, så er nok det rime­lig klart. Du kan ikke omrok­ke­re, dele­ge­re ansvar, omor­ga­ni­se­re – du må ha noen. Nor­malt er du i en orga­ni­sa­sjon som har en viss struk­tur, så du vet hvor man­ge du vil ha av hvert.

Så set­ter du deg inn i hva du fak­tisk skal gjø­re når du selek­te­rer. Hva er for­må­let, meto­dik­ken, tanke­gan­gen? Jo, den skal være som føl­ger:

Du øns­ker å ran­ge­re søker­ne mest mulig nøy­ak­tig sånn at du vet hvil­ken som er best egnet, nest best egnet, og så vide­re.

Det du ikke øns­ker (men som de fles­te gjør) er å sor­te­re bort de som helt sik­kert ikke er egnet, og så vel­ger du den du liker best av de som kan gjø­re job­ben.

Poen­get er som føl­ger, og det er det alle over­ser: Det er stor for­skjell mel­lom de som kan gjø­re job­ben. De flin­kes­te tje­ner du mye mer på enn de som er mind­re flin­ke. Der­for øns­ker du å ran­ge­re alle de aktu­el­le søker­ne, og du øns­ker i så stor grad som mulig å for­sik­re deg om at den du vel­ger er, om ikke den aller bes­te (det er umu­lig å få til hver gang for­di meto­de­ne ikke er nøy­ak­ti­ge nok), så i hvert fall blant de aller bes­te.

Så hvor­dan vet du hvem som er blant de aller bes­te?

Jo, her kom­mer The Secret (hem­me­lig­he­ten): Det er det nes­ten ingen som vet hvor­dan man gjør. Men det kal­les job­bana­ly­se.

Hen­sik­ten med job­bana­ly­sen er å fin­ne ut hvor­dan de bes­te kan­di­da­te­ne bør skå­re på tes­ten. Det er nem­lig ikke slik at det fin­nes en pro­fil som er best for noen stil­lin­ger – hva man skal se etter avhen­ger av hvil­ke opp­ga­ver job­ben går ut på, hvem sje­fen er, hvem med­ar­bei­der­ne er, etc. Der­for må man gjø­re et grun­dig for­ar­beid før man gjør tes­ten. Ellers kas­ter man bort pen­ger på tes­ten. Og – for å si det kort og bru­talt – det er der­for du ikke skal sen­de noen av med­ar­bei­der­ne på kurs for å ser­ti­fi­se­res på en test. Da lærer de seg mind­re enn 2% av det de tren­ger.

Det fin­nes vel­dig, vel­dig man­ge måter å ana­ly­se­re job­ber på. Ame­ri­ka­ner­ne har gjort det­te i 100 år. Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter har gjort en diger jobb med å klas­si­fi­se­re stil­lings­tit­ler og krav til dis­se, som kan bru­kes i job­bana­ly­se (Se f.eks. O*NET). Pro­ble­met med det­te er like­vel: Du må kun­ne vel­dig mye for å kun­ne over­set­te fra job­bana­ly­se til per­son­lig­hets­test. Det er ikke noe man lærer på et toda­gers­kurs (hvis man ikke kan vel­dig mye fra før). 

Så hva er pro­ble­met med å bru­ke inter­ne kref­ter til å selek­te­re til stil­lin­ger? Vi har jo klart oss uten før? Jo, poen­get er å gjø­re det bed­re enn før, gjø­re det bed­re enn kon­kur­ren­te­ne, unn­gå fei­lan­set­tel­ser og det fak­tum at det ikke er van­lig å vite hvor mye pen­ger man taper på å bru­ke ikke-viten­ska­pe­li­ge meto­der. Det kan du lese om her: Nytte­kalk­u­la­tor

Der­som du er inter­es­sert i å tje­ne mer pen­ger på hver ansatt ved å tref­fe rik­ti­ge­re hver gang, kom­mer du alt­så ikke uten­om å bru­ke tes­ter. Du må bru­ke tes­ter, og du må bru­ke en tes­ter som for­står seg på job­bana­ly­se. For er er kjer­nen i pro­ble­met: Det er vans­ke­lig å over­set­te fra en job­bana­ly­se til en test­pro­fil. Det er for man­ge fel­ler å gå i.

Sett feks. at du skal ha en per­son som skal hol­de man­ge pre­sen­ta­sjo­ner eller snak­ke med man­ge men­nes­ker. Da må du ha en som er utad­vendt, vil du tro. Men det er ikke nød­ven­dig­vis rik­tig. Du kan kla­re deg med en som er utad­vendt, men du kan også kla­re deg med en som er inn­ad­vendt men som bren­ner for tema­et. Det vil avhen­ge av akku­rat hvor mye ved­kom­men­de må for­hol­de seg til men­nes­ker og på hvil­ken måte. Her er det man­ge fel­ler å gå i.

Men sett at du har gjort en god job­bana­ly­se. Da er det egent­lig ikke noe spørs­mål om hvil­ken test som er god. De som er DNV-ser­ti­fi­ser­te, og fle­re tes­ter som ikke er DNV-ser­ti­fi­ser­te, er bra nok. De er omtrent like unøy­ak­ti­ge, er laget med for­skjel­li­ge avvei­nin­ger, og smak og behag kan avgjø­re like mye som mye annet.

Så der­som en kon­su­lent kom­mer til deg og har en test som ikke er DNV-ser­ti­fi­sert, hva gjør du da? Du spør hva slags job­bana­ly­se ved­kom­men­de gjør. Hvis ved­kom­men­de har hørt om CIT og O*NET, er ved­kom­men­de anta­ge­lig verd å høre nær­me­re på.

Litt om de tes­te­ne jeg vet om:

  • Cut-es Shapes har et job­bana­lyse­ver­ke­tøy som er svært pri­mi­tivt. Det er lett å admi­ni­stre­re, har et greit, moder­ne bru­ker­grense­snitt, og  folk liker å bru­ke det. Gir 18 dimen­sjo­ner. Sup­ple­ren­de tes­ter gir fler. Cut‑e har også masse­vis av evne­tes­ter. Shapes kre­ver solid kom­pe­tan­se av bru­ker for å kun­ne bru­kes effek­tivt.
  • OPQs OPQ32 har såvidt jeg vet ikke noe job­bana­lyse­verk­tøy i det hele tatt. Det har 32 dimen­sjo­ner, og kan vir­ke litt over­vel­den­de. All infor­ma­sjo­nen er jo fin, men å til­pas­se til job­bana­ly­se blir mye jobb. OPQ32 har en evne­test, men min erfa­ring er at den er alt­for streng.
  • Pro­fi­les Inter­na­tio­nal har en Pro­fi­leXT. Den har ni dimen­sjo­ner i per­son­lig­hets­tes­ten og inne­byg­get evne­test. Er vel den enes­te tes­ten som  har en helt match­en­de job­bana­ly­se inne­byg­get.

Men som sagt – det er vik­ti­ge­re at den som admi­ni­stre­rer og tol­ker tes­ten er dyk­tig, enn at tes­ten er spe­si­elt god.

 

 

nb_NONorwegian